BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Doktorun borç intiharı

Doktorun borç intiharı

Bahçelievler’de özel bir hastanede genel cerrah olarak çalışan Op. Dr. Halil Uslu evinde kendisini doğal gaz borusuna asarak hayatına son verdi. Doktorun yüklü miktarda kredi kartı borcu bulunduğu ileri sürüldü.Bahçelievler’de özel bir hastanede genel cerrah olarak çalışan Op. Dr. Halil Uslu evinde kendisini doğal gaz borusuna asarak hayatına son verdi. Doktorun yüklü miktarda kredi kartı borcu bulunduğu ileri sürüldü. > DE­NİZ AYAS İS­TAN­BUL (İHA) - Bah­çe­li­ev­ler’de özel bir has­ta­ne­de ge­nel cer­rah ola­rak ça­lı­şan ope­ra­tör dok­tor, otur­du­ğu ev­de ken­di­si­ni do­ğal­gaz bo­ru­su­na asa­rak in­ti­har et­ti. Çev­re­sin­de ba­şa­rı­lı bir cer­rah ola­rak ta­nı­nan dok­to­run ölü­mü me­sa­i ar­ka­daş­la­rı­nı ya­sa bo­ğar­ken, Op. Dr. Ha­lil Us­lu’nun bir sü­re­li­ği­ne özel bir kli­nik aç­tı­ğı ve bu sı­ra­da çok borç­lan­dı­ğı id­di­a edil­di. Olay, Ko­ca­si­nan Ma­hal­le­si Ka­ra­yo­lu Cad­de­si Or­ki­de So­kak 8 nu­ma­ra­da­ki bi­na­nın 3. ka­tın­da mey­da­na gel­di. 2 ço­cuk ba­ba­sı Op. Dr. Ha­lil Us­lu (39), eşi ve ço­cuk­la­rı­nın ev­de ol­ma­dı­ğı sı­ra­da ken­di­si­ni evin için­den ge­çen do­ğal­gaz bo­ru­su­na asa­rak in­ti­har et­ti. Bu­gün sa­at 16.00 sı­ra­la­rın­da eve ge­len ve ka­pı­yı ça­lan Us­lu’nun ya­kın­la­rı, ka­pı­nın açıl­ma­ma­sı üze­ri­ne eve çi­lin­gir ça­ğır­dı. İçe­ri gi­ren Us­lu’nun ya­kın­la­rı, ba­şa­rı­lı dok­to­run ken­di­ni as­tı­ğı­nı fark et­ti. Ha­ber ve­ril­me­si üze­ri­ne kı­sa sü­re­de olay ye­ri­ne ge­len sağ­lık ekip­le­ri, dok­to­run öl­dü­ğü­nü tes­pit et­ti. Olay ye­ri­ne ge­len po­lis ekip­le­ri ya­pı­lan in­ce­le­me­nin ar­dın­dan Us­lu’nun ce­se­di­ni, am­bu­lans­la Ad­li Tıp Ku­ru­mu mor­gu­na kal­dır­dı. Us­lu’nun Özel Ge­li­şim Has­ta­ne­si’nde bir sü­re ge­nel cer­rah ola­rak ça­lış­tık­tan son­ra özel bir kli­nik aç­tı­ğı ve bir sü­re son­ra bu kli­ni­ği ka­pat­mak zo­run­da kal­dı­ğı be­lir­til­di. Da­ha son­ra Özel Sa­fa Has­ta­ne­si’nde işe baş­la­yan Us­lu’nun ar­ka­daş­la­rı­na “Hiç iyi de­ği­lim, kre­di borç­la­rı be­ni bu­nalt­tı” de­di­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT