BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­vas­lı Cindy ye­ni yü­zü­müz!

Si­vas­lı Cindy ye­ni yü­zü­müz!

Tür­ki­ye’nin bu se­ne­ki ta­nı­tım yü­zü kim ola­cak tar­tış­ma­la­rı ön­ce­ki gün so­na er­di.Tür­ki­ye’nin bu se­ne­ki ta­nı­tım yü­zü kim ola­cak tar­tış­ma­la­rı ön­ce­ki gün so­na er­di. İyi bir ku­lis ve gün­ler­dir iyi bir ça­lış­ma ile Tü­lin Şa­hin’in Tür­ki­ye’nin ta­nı­tım­la­rın­da oy­na­tıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. Dün­ya Gü­ze­li’miz Az­ra Akın’dan son­ra Tü­lin Şa­hin’in bu ko­nu­da ne de­re­ce ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı me­rak ko­nu­su. Tü­lin Şa­hin Tür­ki­ye’de bir dö­nem dün­ya­nın en gü­zel­le­ri ara­sın­da yer alan Cindy Craw­ford’a ben­zer­li­ği ile ün yap­mış­tı. Uzun yıl­lar yurt dı­şın­da ya­şa­dık­tan son­ra Türk­çe’yi bi­le ilk gel­di­ği dö­nem­ler zor ko­nu­şan Si­vas­lı Cindy ül­ke­mi­zin ta­nı­tım film­le­rin­de oy­na­ya­cak. Kül­tür Ba­kan­lı­ğı Arap ül­ke­le­rin­de, Tuğ­ba Bü­yü­küs­tün’ü oy­nat­mak­ta ne ka­dar ba­şa­rı­lı ol­sa da Av­ru­pa için bi­raz dü­şün­dü­rü­cü. İn­şal­lah bu ko­nu­da da ba­şa­rı­lı olu­nur... GE­ÇEN HAFTA NELER OL­DU? Geç­ti­ği­miz haf­ta­ya dam­ga­sı­nı vu­ran olay Me­ga Ma­ga­zin ka­me­ra­la­rı­nın ya­ka­la­dı­ğı Mel­tem Cum­bul ve Kı­vanç Tat­lı­tuğ aş­kı idi. Es­ki sev­gi­li­sin­den ye­ni ay­rıl­dı­ğı­nı açık­la­yan “Aşk-ı Mem­nun” di­zi­si­nin oyun­cu­su Kı­vanç Tat­lı­tuğ ile “Aşk Ya­kar” di­zi­si­nin ba­şa­rı­lı oyun­cu­su Mel­tem Cum­bul ma­ga­zin­ci­le­rin pe­şin­den koş­tu­ğu ye­ni iki­li idi. Bu iliş­ki­yi ön­ce, “ba­zı di­zi­le­rin tut­ma­sı için ya­pı­lan pro­mos­yon­lar­dan bi­ri­si mi?” di­ye dü­şün­dük, ama bu iki di­zi­nin iki ay­rı ya­pım­cı ta­ra­fın­dan çe­kil­di­ği­ni du­yun­ca bu kez bu iliş­ki ger­çek bir aşk gi­bi gel­di...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT