BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ALPAY’IN KATİLİ ÖZ ABLASI ÇIKTI

ALPAY’IN KATİLİ ÖZ ABLASI ÇIKTI

Fatih’te kaybolan 11 yaşındaki Alpay D.’yi, 17 yaşındaki ablası öldürerek çeyiz sandığına koymuş> Ab­bas Ulu İS­TAN­BUL (İHA) Yak­la­şık 1 ay ön­ce evi­nin önün­den kay­bo­lan 11 ya­şın­da­ki Al­pay D., ev hal­kı ve po­lis ekip­le­ri ta­ra­fın­dan el ilan­la­rı, TV ve ga­ze­te ha­ber­le­ri ile aran­ma­ya baş­lan­dı. Ai­le­nin, ço­cuk­la­rı­nın kap­kaç­çı­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­mış ola­bi­le­ce­ği şüp­he­si ile po­li­se baş­vur­ma­sı üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen po­lis ekip­le­ri, ge­niş çap­lı ve tek­nik bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Kay­bo­lan ço­cu­ğun ya­kın­la­rı da da­hil ol­mak üze­re ar­ka­daş­la­rı­nı da ta­ki­be alan po­lis, sa­bah sa­at­le­rin­de 17 ya­şın­da­ki ab­la S.D’yi gö­zal­tı­na al­dı. S.D’nin, po­li­se ver­di­ği ilk ifa­de­sin­de kar­de­şi­ni ken­di­si­nin bı­çak­la öl­dür­dü­ğü­nü ve ce­se­di­ni bir çe­yiz san­dı­ğı­na koy­du­ğu­nu iti­raf et­ti­ği öğ­re­nil­di. Bu­nun üze­ri­ne po­lis ekip­le­ri­nin ev­de yap­tık­la­rı ara­ma­da ço­cu­ğun ce­se­di­ne ula­şı­lır­ken, ce­se­din kok­ma­ma­sı için naf­ta­lin kul­la­nıl­dı­ğı be­lir­len­di. Da­ha ön­ce kar­de­şi­nin kay­bol­ma­sı se­be­biy­le ga­ze­te­ci­le­re rö­por­taj ve­ren ka­til zan­lı­sı ab­la­nın ağ­la­ya­rak kar­de­şi­ne ses­len­di­ği, ay­rı­ca kar­de­şi ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne ka­çı­rıl­dı­ğı yö­nün­de cep te­le­fo­nu­na me­saj­lar at­tı­ğı­nı ile­ri sür­dü­ğü de or­ta­ya çık­tı.
Kapat
KAPAT