BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İki sevgili el ele ölmek istedi

İki sevgili el ele ölmek istedi

Ai­le­le­ri ev­len­me­le­ri­ne izin ver­me­di­ği için Mar­din’den ka­ça­rak Ada­na’ya ge­len 16 ya­şın­daki gençler ge­ti­ril­dik­le­ri ka­ra­ko­lun çatısından el ele at­la­ya­rak öl­mek is­te­di.Ai­le­le­ri ev­len­me­le­ri­ne izin ver­me­di­ği için Mar­din’den ka­ça­rak Ada­na’ya ge­len 16 ya­şın­daki gençler ge­ti­ril­dik­le­ri ka­ra­ko­lun çatısından el ele at­la­ya­rak öl­mek is­te­di. Ara­ma em­ri üze­ri­ne ya­ka­la­nan S.Ş. ile sev­gi­li­si Ş.M., ai­le­le­ri­ne tes­lim edil­mek üze­re mer­kez Çu­ku­ro­va il­çe­sin­de­ki 100. Yıl Po­lis Mer­ke­zi’ne gö­tü­rül­dü. İki sev­gi­li da­ha ifa­de­le­ri alın­ma­dan, 3 katlı bi­na­nın çatısına çık­tı. El ele tu­tu­şan ço­cuk âşık­lar, po­li­sin ik­na ça­ba­la­rı­na ka­yıt­sız kal­dı ve çatıdan at­la­dı. Ha­va yas­tı­ğı­na dü­şen Ş.M be­lin­den, Ş.S. ise kal­ça­sın­dan ya­ra­lan­dı. Meh­met Kay­mak ADA­NA İHA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT