BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HERON TAKİPTE

HERON TAKİPTE

İs­ra­il’den kiralanan iki ‘İn­san­sız Ha­va Ara­cı’nın yer test­le­ri sü­rer­ken, 17 Ara­lık’ta tek­nik arı­za se­be­biy­le dü­şen He­ron’un ye­ri­ne ye­ni­si gö­re­ve baş­la­dı52 saat havada kalabilen Heron, 350 kilometre menzile sahip. > Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA İs­ra­il’den ki­ra­la­nan ve bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK’nın yur­ti­çi ve Irak’ın Ku­ze­yi’nde­ki kamp­la­rı­nı gö­zet­le­yen ye­ni He­ron İn­san­sız Ha­va Ara­cı (İHA) 18 Ara­lık’ta gö­re­ve baş­la­dı. Bir yıl­lı­ğı­na İs­ra­il’den ki­ra­la­nan ilk He­ron 13 Tem­muz 2008’de, onun ye­ri­ni ika­me et­mek üze­re ge­len Se­arc­her ad­lı İHA ise 17 Ara­lık’ta düş­müş­tü. Yet­ki­li­ler, Se­arc­her’ın İs­ra­il’e ia­de edil­me­sin­den bir gün ön­ce tek­nik bir arı­za yü­zün­den düş­me­si­ni bir ta­lih­siz­lik ola­rak ni­te­len­di­rir­ken, “Bun­lar si­gor­ta­lı ol­du­ğu için İs­ra­il’e bir öde­me ya­pıl­ma­ya­cak” şek­lin­de açık­la­ma yap­tı­lar. PKK kamp­la­rı­nı BBG (Bi­ri Bi­zi Gö­zet­li­yor) Evi’ne çe­vi­ren ye­ni He­ron, es­ki­si­nin düş­me­sin­den bir gün son­ra gö­rev uçuş­la­rı­na baş­la­dı­ğı için sı­nır ve te­rö­rist fa­ali­yet­le­ri iz­le­me­de bir za­afi­yet ya­şan­ma­dı­ğı kay­de­dil­di. TEST UÇUŞ­LA­RI SÜ­RÜ­YOR İs­ra­il­li IA­I/El­bit Kon­sor­si­yu­mu’ndan 2005 yı­lın­da 183 mil­yon do­la­ra alı­nan ope­ra­tif amaç­lı 3 sis­tem 10 uçak­tan olu­şan He­ron­lar’ın ilk iki­si, ko­mu­ta kon­trol sis­te­mi ile bir­lik­te 30 Ka­sım’da Tür­ki­ye’ye ge­ti­ril­miş­ti. Bat­man As­ke­ri Üs­sü’ne ko­nuş­lan­dı­rı­lan bu uçak­la­rın ha­len ka­bul ve yer test­le­ri­nin de­vam et­ti­ği ve bir sü­re da­ha gö­rev uçu­şu yap­ma­ya­cak­la­rı kay­de­dil­di. TSK’nın elin­de yi­ne İs­ra­il’den sa­tın alı­nan tak­tik amaç­lı bir sis­tem 3 uçak­tan olu­şan Ae­ros­tar ve Türk fir­ma­la­rı Ka­le-Bay­kar or­tak­lı­ğı ta­ra­fın­dan üre­ti­len mi­ni İHA Bay­rak­tar bu­lu­nu­yor. Her iki İHA da Ka­ra Kuv­vet­le­ri bi­rim­le­rin­ce kul­la­nı­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT