BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Müjde, dış ticaretle gelecek’

‘Müjde, dış ticaretle gelecek’

Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi, kri­zin so­nu­nun ih­ra­ca­tın art­ma­sıy­la ge­le­ce­ği­ni söy­le­di.TİM Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi, Kay­se­ri Genç Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği’nin (GE­Sİ­AD) dü­zen­le­di­ği “Kü­re­sel kriz ve çı­kış yol­la­rı” ko­nu­lu top­lan­tı­da ko­nuş­tu. Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi, kri­zin so­nu­nun ih­ra­ca­tın art­ma­sıy­la ge­le­ce­ği­ni söy­le­di. Es­ki­den kriz dö­nem­le­rin­de pa­ra mus­luk­la­rı­nın kı­sıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin dü­şü­nül­dü­ğü­nü, an­cak ar­tık kriz dö­nem­le­rin­de eko­no­mi­yi kıs­ma­nın de­ğil, ha­re­ket­len­dir­me­nin önem ka­zan­dı­ğı­nı ifa­de eden Bü­yü­kek­şi, “Kri­zin at­la­tıl­ma­sı için eko­no­mi can­lan­ma­lı. Can­lı bir eko­no­mi­nin ana fak­tö­rü üret­mek ve pa­zar­la­mak­tır. An­cak böy­le ya­şam ka­li­te­mi­zi ar­tı­ra­ca­ğız. As­lın­da bu kriz Tür­ki­ye’nin olum­lu de­ği­şi­mi­ni hız­lan­dı­ran ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı bir sü­reç” de­di. YE­Nİ PA­ZAR­LAR BU­LU­YO­RUZ Tür­ki­ye’nin üre­tim ka­li­te­si­ni ya­ka­la­dı­ğı­nı, bu or­tam­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­nin ise re­ka­bet­çi fi­yat­ta üret­mek ve ye­ni pa­zar­lar bul­mak ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Bü­yü­kek­şi, “Kriz­de şir­ket­ler ha­ta­la­rı­nı gö­rüp dü­zelt­me im­ka­nı bu­la­cak. Dev­let de ih­ra­cat için ge­rek­li ze­mi­ni ha­zır­la­ma­lı. Dün­ya ti­ca­ret hac­mi art­tık­ça dün­ya re­fa­hı ar­ta­cak­tır: Bu sebep­le kri­zin son­la­na­ca­ğı­nın müj­de­si, dış ti­ca­re­tin kı­mıl­da­ma­ya baş­la­ma­sı ola­cak­tır” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT