BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Enflasyonla mücadeleyi gevşetelİm’

‘Enflasyonla mücadeleyi gevşetelİm’

İk­ti­sat­çı­lar, durgunluğu aşmak için, va­de­li iş­lem­le­re sınırlama getirilmesi ve iç ta­le­bi ar­tı­rı­cı po­li­ti­ka­la­rın uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şün­de bir­leş­tiİstan­bul Üni­ver­si­te­si İk­ti­sat Fa­kül­te­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len “1. İk­ti­sat­lı­lar Kon­gre­si”nin so­nuç bil­dir­ge­sin­de, kri­ze IMF’siz bir çö­züm ara­na­cak­sa, is­tih­da­mı ar­tı­rı­cı sos­yal den­ge po­li­ti­ka­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­til­di. İk­ti­sat Fa­kül­te­si Me­zun ve Men­sup­la­rı Vak­fın­ca dü­zen­le­nen kon­gre­nin so­nuç bil­dir­ge­sin­de, enf­las­yo­nu dü­şü­rü­cü po­li­ti­ka­la­rın bir sü­re için gev­şe­til­me­si ge­rek­ti­ği sa­vu­nul­du. Bil­dir­ge­de, “İç ta­lep ar­tı­rı­cı po­li­ti­ka­lar uy­gu­lan­ma­lı, ser­ma­ye pi­ya­sa­sın­da va­de­li iş­lem­le­re sı­nır ge­ti­ril­me­li, Tür­ki­ye’de uy­gu­la­nan kur po­li­ti­ka­sı göz­den ge­çi­ril­me­li, ban­ka­la­rın Türk li­ra­sı ve dö­viz mun­zam kar­şı­lı­ğı oran­la­rı da­ha faz­la dü­şü­rül­me­li, dış kay­nak­lı dö­viz kre­di­le­rin­de ban­ka ve si­gor­ta mu­ame­le­le­ri ver­gi­si (BSMV) kal­dı­rıl­ma­lı, mev­du­ata tam gü­ven­ce ve­ril­me­li” de­nil­di. “Büt­çe açı­ğın­dan ka­çın­ma­ya­lım” di­yen ik­ti­sat­çı­lar, do­lay­lı ver­gi­le­rin dü­şü­rü­le­rek ge­lir ver­gi­sin­de iyi­leş­tir­me­ler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, kul­la­nı­la­bi­lir ge­lir ar­tı­rı­la­rak ta­le­bin can­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de di­le ge­tir­di­ler. Bildir­ge­de ay­rı­ca, Güm­rük Bir­li­ği­nin 3. ül­ke­ler­le yap­tı­ğı Ser­best Ti­ca­ret An­laş­ma­sı’na uy­ma mec­bu­ri­ye­ti­nin göz­den ge­çi­ril­me­si, Uzak Do­ğu ül­ke­le­ri­nin ag­re­sif ih­ra­cat atak­la­rı­na kar­şı­lık ko­ru­ma­cı ted­bir­ler alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret edil­di. IMF’Lİ Mİ IMF’SİZ Mİ? Kri­ze IMF’siz çö­züm aran­ma­sı ha­lin­de is­tih­da­mı ar­tı­rı­cı po­li­ti­ka­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ken ik­ti­sat­çı­lar, “İş­siz­lik fo­nu, iş­siz­le­re eği­tim ve­ril­me­si ve is­tih­da­ma ha­zır­lan­ma­sı için ak­tif kul­la­nıl­ma­lı” de­di
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT