BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kastamonu’nun ‘gazi’ çeşmesi unutulmadı

Kastamonu’nun ‘gazi’ çeşmesi unutulmadı

Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rın­da kağ­nı­lar­la cep­he­ye cep­ha­ne ta­şı­yan­la­rın su içip din­len­di­ği Kas­ta­mo­nu-Çan­kı­rı ka­ra­yo­lu­nun Il­gaz Da­ğı ge­çi­din­de­ki So­ğuk­su Çeş­me­si, Kas­ta­mo­nu Özel İda­re Mü­dür­lü­ğün­ce ye­ni­den fa­ali­ye­te ge­çi­ri­le­cek.Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rın­da kağ­nı­lar­la cep­he­ye cep­ha­ne ta­şı­yan­la­rın su içip din­len­di­ği Kas­ta­mo­nu-Çan­kı­rı ka­ra­yo­lu­nun Il­gaz Da­ğı ge­çi­din­de­ki So­ğuk­su Çeş­me­si, Kas­ta­mo­nu Özel İda­re Mü­dür­lü­ğün­ce ye­ni­den fa­ali­ye­te ge­çi­ri­le­cek. So­ğuk­su Çeş­me­si’nin da­ha el­ve­riş­li ha­le ge­ti­ril­me­si için ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı ifa­de eden Kas­ta­mo­nu Va­li­si Mus­ta­fa Ka­ra, “Se­ya­hat eden in­san­la­rın din­le­ne­bil­me­le­ri ve va­kit ge­çi­re­bil­me­le­ri için taş­tan ka­fe tü­rün­de din­len­me mo­la­sı ve­ri­le­bi­le­cek alan­lar oluş­tur­duk. Mev­sim mü­sa­it ol­du­ğu za­man kı­sa sü­re­de hiz­met ve­re­cek ha­le ge­le­cek. So­ğuk­su Çeş­me­si’nden hem su içi­le­cek hem de ku­ru­la­cak se­yir te­ra­sıy­la Il­gaz Da­ğı’nın ta­bii gü­zel­lik­le­rini te­pe­den iz­le­me im­kâ­nı ya­ka­la­na­cak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT