BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yüzyıllardır Türk ve Müslümanız

Yüzyıllardır Türk ve Müslümanız

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, annesi Adeviye Gül’ün kökeniyle ilgili ortaya atılan iddialara yazılı bir açıklamayla son noktayı koydu> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, CHP’li Ca­nan Arıt­man’ın, an­ne­si Ade­vi­ye Gül’ün kö­ke­niy­le il­gi­li or­ta­ya at­tı­ğı id­di­ala­ra net bir şe­kil­de ce­vap ver­di. Ai­le­si­nin kö­ke­ni­nin Müs­lü­man ve Türk ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di: “Bü­tün va­tan­daş­la­rı­mın et­nik kö­ke­ni­ne, fark­lı inanç­la­rı­na ve ai­le bağ­la­rı­na say­gı du­yu­yor, bü­tün bu fark­lı­lık­la­rı im­pa­ra­tor­luk geç­mi­şi olan ül­ke­mi­zin bir ger­çe­ği ve ay­nı za­man­da da zen­gin­li­ği ola­rak gö­rü­yo­rum. Ay­rı­ca, şu­nu vur­gu­la­mak is­te­rim ki, bü­tün va­tan­daş­la­rım hiç­bir ay­rı­ma ta­bi tu­tul­mak­sı­zın eşit­tir. Ge­rek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na se­çi­li­şim sü­re­cin­de çok plan­lı ola­rak ve ge­rek­se son bir­kaç gün­dür ba­zı­la­rı­nın açık­ça, ba­zı­la­rı­nın sin­si bir şe­kil­de yay­ma­ya ça­lış­tı­ğı bir ya­la­nı dü­zelt­mek ve ha­ki­kat adı­na ta­ri­he not bı­rak­mak için ai­lem­le il­gi­li aziz mil­le­ti­mi bil­gi­len­dir­mek mec­bu­ri­ye­ti his­set­tim.” Cum­hur­baş­ka­nı açık­la­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “Kay­se­ri’nin yer­li­si olan an­nem ta­ra­fın­dan Sa­toğ­lu, ba­bam ta­ra­fın­dan Gül (Gü­lü­ki­ma­mı) sü­la­le­le­rin­den ge­len ai­le­mi­zin yüz­yıl­la­ra uza­nan ka­yıt­lı geç­mi­şi Müs­lü­man ve Türk’tür. Bu­na ai­le­mi­zin geç­miş­ten gü­nü­mü­ze ti­tiz­lik­le iş­le­nen soy ağa­cı­mız, mev­cut res­mî nü­fus kü­tük­le­ri ve Kay­se­ri­li hem­şeh­ri­le­rim şa­hit­tir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT