BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aleviler cami yakmaz -2-

Aleviler cami yakmaz -2-

Ne de­de din ada­mı­dır, ne de ce­me­vi iba­det­ha­ne. Ce­mev­le­ri da­ha dün­kü me­se­le. Ale­vi­lik­se asır­la­ra da­yan­mak­ta. O mum sön­dü gi­bi re­zil if­ti­ra­la­ra şid­det­le kar­şı çık­tı­ğı­mız gi­bi bu tek­lif­le­ri de ka­bul ede­mi­yo­ruz. Ce­me­vi, Mev­le­vi der­nek­le­ri gi­bi der­nek­tir. Mev­le­vi­ler, din der­si ki­tap­la­rın­da ay­rı fa­sıl Di­ya­net­te tem­sil, Mev­le­vi üs­tat­la­rı­na ma­aş gi­bi is­tek­ler ile­ri sü­rü­yor­lar mı? O za­man bu­nun so­nu gel­mez. Ka­bul gö­rür­se ya­rın -me­se­la- Şa­ze­li ta­ri­ka­ti men­sup­la­rı da hak­lı ola­rak ben­zer ta­lep­ler­de bu­lu­nur­lar.Ne de­de din ada­mı­dır, ne de ce­me­vi iba­det­ha­ne. Ce­mev­le­ri da­ha dün­kü me­se­le. Ale­vi­lik­se asır­la­ra da­yan­mak­ta. O mum sön­dü gi­bi re­zil if­ti­ra­la­ra şid­det­le kar­şı çık­tı­ğı­mız gi­bi bu tek­lif­le­ri de ka­bul ede­mi­yo­ruz. Ce­me­vi, Mev­le­vi der­nek­le­ri gi­bi der­nek­tir. Mev­le­vi­ler, din der­si ki­tap­la­rın­da ay­rı fa­sıl Di­ya­net­te tem­sil, Mev­le­vi üs­tat­la­rı­na ma­aş gi­bi is­tek­ler ile­ri sü­rü­yor­lar mı? O za­man bu­nun so­nu gel­mez. Ka­bul gö­rür­se ya­rın -me­se­la- Şa­ze­li ta­ri­ka­ti men­sup­la­rı da hak­lı ola­rak ben­zer ta­lep­ler­de bu­lu­nur­lar. Ale­vi­lik is­tis­mar edil­dik­çe teh­li­ke­li olay­lar bit­mez. Ma­dı­mak Ote­li vah­şe­ti de Baş­bağ­lar Kö­yü vah­şe­ti de em­per­ya­liz­min oyu­nu­dur. Tür­ki­ye, Er­me­nis­tan’la mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otu­run­ca hü­ma­nist bir şal­la ör­tü­lü bir bom­ba or­ta­ya kon­du. İs­tan­bul’da Çe­çen ko­mu­tan­lar ajan­lar ta­ra­fın­da kek­lik gi­bi av­lan­mak­ta. Ajan­lar ara­mız­da do­la­şı­yor. O hal­de Tür­ki­ye’nin bü­yü­me­si­ni, ge­liş­me­si­ni ça­ğı ar­ka­da bı­rak­ma­sı­nı is­te­me­yen­ler, Sün­ni-Ale­vi ça­tış­ma­sı yo­luy­la iç sa­vaş için ne la­zım­sa ya­par­lar. Em­per­ya­lizm­le iki asır­dır he­sap­la­şı­yo­ruz. Onun için... Ale­vi kar­deş­le­ri­miz ak­lı­se­lim­le ha­re­ket et­sin­ler. Bu ca­mi­ler ken­di­le­ri­nin. Ay­rı bir di­ne, yo­la, mez­he­be, Pey­gam­be­re tan­rı­ya ih­ti­yaç­la­rı yok. Tu­rist gi­bi bi­le ol­sa ca­mi­le­re gir­se­ler du­var­lar­da ayak toz­la­rı göz­le­ri­mi­ze sür­me Haz­re­ti Ali ve iki mü­ba­rek ev­la­dı­nın isim­le­ri­ni gö­re­cek­ler­dir. Ama gir­se­ler. Ev, ma­hal­le, iş kom­şu­su Ale­vi’yi asır­lar­dır ca­mi­ye so­ka­ma­mış Sün­ni’ye de ha­yıf­lar ol­sun. O gir­me­mek­le ha­ta­lı ama ona fay­da­lı ola­ma­mış di­ğe­ri de ha­ta­lı. Kürd’e Türk­çe öğ­ret­me­miş, ken­di de bu­gü­ne dek Kürt­çe öğ­ren­me­miş, Ale­vi’ye de eh­li sün­net yo­lu­nu öğ­ret­me­miş, onun­la di­ya­log kur­ma­mış Sün­ni ken­di­ni sor­gu­la­ma­lı­dır. Bu ca­mi yan­gın­la­rı bü­yük teh­li­ke.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT