BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni yıl müjdesi

Yeni yıl müjdesi

Çağlayan: KO­Bİ’le­re ve­ri­len sı­fır fa­iz­li can ­su­yu kre­di­si 2009’da 2 mil­yar TL’ye çı­ka­cak. Es­na­fın fa­iz bor­cu­na da 5 yıl va­de ya­pı­la­cak> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Es­na­fın kre­di im­kan­la­rı­nı ar­tır­ma­yı he­def­le­yen sı­fır fa­iz­li kre­di­nin kap­sa­mı ge­niş­le­ti­li­yor. Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, ye­ni yıl­da 2 mil­yar TL ye­ni bir kre­di im­ka­nı sağ­la­na­ca­ğı­nı, bu kre­di­nin hiz­met sek­tö­rü­nü de kap­sa­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Çağ­la­yan, ay­rı­ca kre­di bor­cu olan es­na­fa da öde­me­le­ri tak­sit­len­dir­me im­ka­nı ge­ti­ri­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çağ­la­yan, kü­çük iş­let­me­le­re des­tek ol­mak için baş­lat­tık­la­rı ‘Can­su­yu kre­di­si­ne’ 20 bi­nin üze­rin­de baş­vu­ru ol­du­ğu­nu, 700 mil­yon YTL’lik sı­fır fa­iz­li kre­di­den 13 bin KO­Bİ’nin ya­rar­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Çağ­la­yan, “İl­kin­den baş­la­ya­rak bü­tün mü­ra­ca­at­la­rı de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Ta­lep­ler 700 mil­yon YTL’ye ula­şa­na ka­dar baş­vu­ru­la­rı ele ala­ca­ğız. Kre­di ve­ri­len KO­Bİ sa­yı­sı or­ta­la­ma 12-13 bi­ni bu­lur. Böy­le­lik­le 2008 yı­lın­da ver­di­ği­miz sı­fır fa­iz­li kre­di mik­ta­rı 1.6 mil­yar YTL’ye ulaş­tı” de­di. 2009’DA 2 MİL­YAR TL VE­Rİ­LE­CEK 2009 yı­lın­da ‘Can­su­yu kre­di­si­ne’ ben­zer ye­ni bir uy­gu­la­ma­yı da­ha ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri müj­de­si­ni ve­ren Çağ­la­yan, “Bu kez sa­de­ce KO­Bİ’le­re de­ğil, hem es­naf hem de hiz­met sek­tö­rü­ne KOS­GEB ara­cı­lı­ğı ile sı­fır fa­iz­li kre­di ve­re­ce­ğiz. Bu­nun için KOS­GEB ya­sa­sın­da de­ği­şik­lik ya­pa­ca­ğız. Büt­çe kay­nak­la­rı­nı dev­re­ye so­ka­ca­ğız. 2009 yı­lın­da yak­la­şık 2 mil­yar TL fa­iz­siz kre­di ve­re­ce­ğiz. Bu kre­di­nin yak­la­şık bir mil­yar TL’si es­na­fa ve­ri­le­cek” di­ye ko­nuş­tu. Kre­di bor­cu­nu öde­ye­me­yen­le­re de müj­de ve­ren Çağ­la­yan, “Ke­fa­let ko­ope­ra­tif­le­rin­den kre­di alan­lar, ana pa­ra­yı öde­di­ğin­de, fai­zi 5 yı­la ka­dar va­de­len­di­re­ce­ğiz” de­di. Ba­kan Çağ­la­yan, kre­di, çek ve se­net bor­çla­rı­nı geç öde­di­ği için Mer­kez ­Ban­ka­sı’nın ka­ra lis­te­si­ne gi­ren­ler­le il­gi­li ye­ni bir si­cil af­fı­na ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı da be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT