BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şakalaşırken bıçak başına saplandı!..

Şakalaşırken bıçak başına saplandı!..

T.K. po­lis­te­ki ifa­de­si­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di.> Mu­am­mer Ay-Onur Erat İHA T.K. po­lis­te­ki ifa­de­si­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Sam­sun’da tar­tış­tı­ğı eşi­ni ba­şın­dan bı­çak­la ya­ra­la­dı­ğı id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan zan­lı­nın, ola­yın “şa­ka­la­şır­ken” mey­da­na gel­di­ği­ni öne sür­dü­ğü bil­di­ril­di. Un­ka­pa­nı ma­hal­le­sin­de ge­len olay­da, eşi A.K’yi (24) ba­şın­dan bı­çak­la ya­ra­la­yan T.K. (25) ad­li­ye­ye sevk edil­di. Zan­lı­nın ifa­de­sin­de; ola­yın, “şa­ka­la­şır­ken elin­den fır­la­yan bı­ça­ğın eşi­nin ba­şı­na sap­lan­ma­sı so­nu­cu” mey­da­na gel­di­ği­ni söy­le­di­ği öğ­re­nil­di. Ola­yın ar­dın­dan genç ka­dın, ka­fa­sı­nın üze­rin­de ek­mek bı­ça­ğı sap­lı hal­de has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. İlk mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­dan On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­ne sevk edi­len A.K. ame­li­ya­ta alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT