BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Day, ye­ni­den AS­YAD Baş­ka­nı

Day, ye­ni­den AS­YAD Baş­ka­nı

Adil­ce­vaz Sos­yal Yar­dım­laş­ma Kül­tür, Eği­tim ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’nin (AS­YAD) ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı İs­tan­bul Ya­ka­cık’ta ya­pıl­dı.Adil­ce­vaz Sos­yal Yar­dım­laş­ma Kül­tür, Eği­tim ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’nin (AS­YAD) ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı İs­tan­bul Ya­ka­cık’ta ya­pıl­dı. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ek­rem Ül­gen ta­ra­fın­dan 2006-2007-2008 yı­lı fa­ali­yet ra­po­ru ku­ru­la su­nul­du. Yapılan seçimde AS­YAD Baş­kan­lı­ğı­na tek­rar oy bir­li­ğiy­le İb­ra­him Day se­çil­di. Oy­la­ma­da der­nek yö­ne­ti­mi; Ka­mil Oğuz, Ni­hat Gök­soy, Se­dat Şan­lı, Ni­ya­zi Yü­zer ve Hü­se­yin Gök­soy’dan oluş­tu. Top­lan­tı­da ko­nuş­an Day, “Mem­le­ke­ti­mi­zi en iyi nok­ta­da tem­sil et­me ve da­ya­nış­ma sağ­la­ma mak­sa­dıy­la ba­na ve­ri­len bu gö­rev­de hem­şeh­ri­le­ri­min be­ni yal­nız bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı ümit edi­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT