BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Okul yolunda üşüyen MİNİK AYAKLAR

Okul yolunda üşüyen MİNİK AYAKLAR

Yoksul öğrenciler oku­la ter­lik, las­tik ve yır­tık ayak­ka­bı ile git­mek zo­run­da kalıyor.> VAN Göç­le ge­len­le­rin oluş­tur­du­ğu ma­hal­le­de, mad­di im­kan­sız­lık se­be­biy­le oku­la ter­lik, las­tik ve yır­tık ayak­ka­bı ile git­mek zo­run­da ka­lan öğ­ren­ci­ler, ha­yır­se­ver­ler­den yar­dım bek­li­yor. Van’ın Be­yü­zü­mü Ma­hal­le­si’ne çev­re il­ler­den göç ede­rek yer­le­şen ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı Va­li Ad­nan Da­ren­de­li­ler İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda eği­tim­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Çok sa­yı­da kü­çük öğ­ren­ci oku­la ter­lik ve­ya yır­tık las­tik­le gi­di­yor. Okul Ai­le Bir­li­ği Baş­ka­nı Eşe Ata­se­ver, oku­lun öğ­ren­ci­le­ri­nin ço­ğu­nun Hak­ka­ri ve il­çe­le­rin­den göç eden ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu okul­da 2 bin 200 öğ­ren­ci­nin eği­tim öğe­tim gör­dü­ğü­nü be­lir­ten Ata­se­ver, öğ­ren­ci­le­rin yüz­de 90’ının mad­di du­ru­mu­nun iyi ol­ma­dı­ğı­nı ve ai­le­le­ri­nin, dev­le­tin sağ­la­dı­ğı des­tek­ler­le ge­çi­mi­ni sağ­la­dı­ğı­nı kay­det­ti. Böl­ge­de kış mev­si­mi­nin ya­ğış­lı ve so­ğuk geç­ti­ği­ne işa­ret eden Ata­se­ver, ço­cuk­la­rın kış mev­si­min­de üşü­me­me­si için ha­yır­se­ver ki­şi­ler­den ve ku­rum­lar­dan yar­dım bek­le­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT