BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SİVAS’IN HOCASI UYGUN: Noel için ara vermek saçma

SİVAS’IN HOCASI UYGUN: Noel için ara vermek saçma

Bülent Uygun, lige verilen arayı eleştirdi, “Başarımız tesadüf değil” diye konuştu“TUR­KISH COF­FE­E” Si­vass­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uy­gun, ta­kı­mı­nın ilk ya­rı­da­ki per­for­man­sı­nın, ge­çen se­ne­ki çiz­gi­le­ri­nin te­sa­düf ol­ma­dı­ğı­nı is­pat et­ti­ği­ni söy­le­di. “Tür­ki­ye’de fut­bol an­la­yı­şı­nın de­ğiş­me­si adı­na ye­ni pro­je­ler üre­ti­yo­ruz. Bi­zi iz­le­me­ye de­vam edin” di­yen Uy­gun, “Her­ke­si şa­şırt­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Ke­yif ve­ren bir fut­bol oy­nu­yo­ruz. Si­vass­por’u ye­mek son­ra­sı kah­ve­ye ben­ze­ti­yo­rum. O yüz­den ‘Tur­kish cof­fe­e’ di­yo­rum” vur­gu­su yap­tı. “SAL­YAN­GOZ SAT­MAK...” “Li­ge ve­ri­len ara­nın se­be­bi ya­ban­cı­la­rın Christ­mas’ı ra­hat ge­çir­me­si­dir” di­yen Uy­gun, “Bu uy­gu­la­ma­nın ta­ma­men kar­şı­sın­da­yım ve saç­ma bu­lu­yo­rum. Müs­lü­man ma­hal­le­sin­de sal­yan­goz sat­ma­ya ben­ze­ti­yo­rum. Biz kur­ban bay­ra­mı­nı ai­le­le­ri­miz­le ge­çi­re­mi­yor­sak ve­ri­len dev­re ara­sı da man­tık­sız olu­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Öte yan­dan PFDK Bü­lent Uy­gun’a G.Bir­li­ği ma­çın­da gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­ne yö­ne­lik ha­ka­re­ti ne­de­niy­le 1 res­mi mü­sa­ba­ka­dan men ce­za­sı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT