BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­van­da su dö­vü­yor­lar

Ha­van­da su dö­vü­yor­lar

F.Bah­çe’nin ara trans­fer­de­ki umut­la­rı bir bir sö­nü­yor. Tek umut Var­gasMEH­MET’LER OL­MU­YOR Av­ru­pa’ya ve­da eden, Sü­per Lig’e ber­bat baş­la­yıp son­ra to­par­la­na­bi­len F.Bah­çe’de, yö­ne­tim Lu­is Ara­go­nes’i bin bir güç­lük­le trans­fe­re ik­na et­miş­ti. Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım ya­şa­nan ak­sak­lık­la­rın tek­rar­lan­ma­ma­sı için ta­kı­ma tak­vi­ye­de ka­rar­lı ol­sa da, her el atı­lan isim­de ba­şa­rı­sız olun­du. Meh­met Yıl­dız için ka­rar­lı olan F.Bah­çe’nin, ay­nı za­man­da sa­rı-la­ci­vert­li ku­lü­bün kongre üye­si olan Si­vas Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz’ın açık ka­pı bı­rak­ma­sı­na rağ­men, ara­ya G.Sa­ray’ın gir­me­si ve kır­mı­zı-be­yaz­lı­la­ra tat­min edi­ci bir tek­lif sun­ma­sıy­la umut­la­rı sön­müş gö­zü­kü­yor. Bir di­ğer göz­de Kay­se­ris­por­lu Meh­met To­puz işi de, ku­lüp me­na­je­ri Sü­ley­man Hur­ma ta­ra­fın­dan “Ke­sin ola­rak sat­mı­yo­ruz” açık­la­ma­sıy­la ta­ma­men yat­tı. GÖK­HAN ÇIK­MA­ZA GİR­Dİ Son ola­rak A.Gü­cü’yle gö­rüş­me­den İs­tan­bul’un yo­lu­nu tu­tan Gök­han Em­re­cik­sin trans­fe­ri de çık­ma­za gir­di. Ge­rek Ce­mal Ay­dın ge­rek­se F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi ken­di ba­şı­na trans­fe­re kal­kı­şan genç fut­bol­cu­ya ta­vır al­dı. F.Bah­çe Av­ru­pa cep­he­sin­de ta­ki­be al­dı­ğı Mev­lüt Er­dinç, Ha­lil Al­tın­top, Eren Der­di­yok gi­bi oyun­cu­lar­da da hiç­bir iler­le­me sağ­la­ya­ma­dı. Ro­ber­to Car­los İn­ter­li Ad­ri­ano’ya ara­cı ol­ma­ya ça­lış­sa da sam­ba­cı­nın son yıl­lar­da­ki ber­bat fut­bo­lu ve özel ha­ya­tın­da­ki sı­kın­tı­lar bü­yük prob­lem. Bu ka­dar olum­suz­luk için­de tek müs­pet ha­ber Fa­bi­an Var­gas’tan gel­di. Ar­jan­tin’in Bo­ca Ju­ni­ors ta­kı­mın­da for­ma gi­yen Ko­lom­bi­ya­lı ön li­be­ro Var­gas’la bü­yük öl­çü­de an­la­şıl­dı­ğı id­di­a edil­di. An­cak Mal­do­na­do’nun el­den çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ger­çe­ği de ar­ka plan­da bek­li­yor. > M.Emin ULUÇ
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT