BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yatırımcı olmayınca piyasa oyuncunun insafına kaldı

Yatırımcı olmayınca piyasa oyuncunun insafına kaldı

Geçen hafta ortasında yılı kapatıp tatile çıkan yabancı yatırımcı, bir sonraki hafta başına kadar piyasaları yerli oyunculara bıraktıTu­tar­sız baş­la­nı­lan haf­ta­yı, No­el se­be­biy­le er­ken ta­ti­le çı­kan ya­ban­cı ya­tı­rım­cı, Uzak Do­ğu ve bi­zim pi­ya­sa­la­rı­mız­da da iş­lem hac­mi­nin iyi­ce da­ral­ma­sı­na yol aç­tı. Çar­şam­ba gü­nü ya­rım se­an­sın son­ra­sı ta­ti­le gi­ren Av­ru­pa bor­sa­la­rı haf­ta­nın ge­ri ka­la­nı­nın ta­til­de ge­çi­rir­ken ABD bor­sa­la­rı cu­ma gü­nü açıl­dı. No­el ve ye­ni yıl ta­ti­li­ni bir­leş­tir­dik­le­ri­ni dü­şün­dü­ğü­müz ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım­cı, pi­ya­sa­lar­da ol­ma­yın­ca çar­şam­ba gü­nü­nü 8.468 pu­an­dan ka­pa­nan ABD’de DJI En­dek­si, İMKB gi­bi ha­cim­siz ge­çen se­ans­la­rın ar­dın­dan cu­ma gü­nü­nü 47 pu­an­lık ar­tıy­la, haf­ta­lık or­ta­la­ma se­vi­ye­si­nin he­men üze­rin­den 8.515’den ka­pat­tı. 30 Ara­lık’a ka­dar açık ka­la­cak olan ve kı­sa va­de­li 8.500 (5 gün­lük or­ta­la­ma­sı) des­tek ve 8.600 (22 gün­lük or­ta­la­ma­sı) di­renç se­vi­ye­le­ri ara­sın­da dal­ga­lan­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz DJI’de­ki ha­re­ket­ler, bi­zim ya­tı­rım­cı­mız ta­ra­fın­dan da ya­kın­dan ta­kip edi­le­cek. TARİHÎ HAFTAYI GERİDE BIRAKTIK Ya­ban­cı ya­tı­rım­cı ABD ve Av­ru­pa bor­sa­la­rıy­la bir­lik­te ta­ti­le çı­kın­ca İMKB’de ta­ri­hin­de gö­rül­me­dik ha­cim dü­şü­şü ol­du. Nor­mal gün­ler­de açı­lış se­an­sın­da ger­çek­le­şen 200 - 250 mil­yon YTL’lik (bir baş­ka de­yiş­le 200 - 250 tril­yon TL) ha­cim­le­ri, çar­şam­ba ve per­şem­be gü­nün ta­ma­mın­da zor gör­dük. Cu­ma gü­nü pi­ya­sa­nın ka­pan­ma­sı­na ya­rım sa­at ka­la açı­lan ABD bor­sa­sı­nın gü­ne ar­tı baş­la­ma­sı, pi­ya­sa­ya alım­la­rı ge­tir­di. Bu­nun­la bir­lik­te gün­lük ha­cim an­cak 397 mil­yon YTL’ye yük­sel­di. 50 GÜNLÜK DESTEK ÇALIŞTI Yer­li ya­tı­rım­cı­nın da pi­ya­sa­dan uzak dur­ma­sı, ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­nın da ta­ti­le çık­ma­sı, pi­ya­sa­nın ta­ma­men yer­li oyun­cu­nun in­sa­fı­na kal­ma­sı­na se­bep ol­du. On­lar da en­deks his­se­le­rin­den çok his­se ve iş­lem ade­di dü­şük, uzun za­man­dan be­ri ta­şı­dık­la­rı po­zis­yon­la­ra ve güç­le­ri­nin ye­te­bi­le­ce­ği his­se­le­ri ter­cih et­ti­ler. Bir ön­ce­ki haf­ta or­ta­sın­da “gün­lük dü­şüş kay­de­de­rek aşa­ğı yön­lü ha­re­ket eden” 50 gün­lük or­ta­la­ma­nın üze­ri­ne çık­tı ve bu des­tek­te tu­tun­ma­yı ba­şar­dı. Cu­ma ABD fu­tu­re pi­ya­sa­la­rı­nın prim­li sey­ri, İMKB’nin dü­şük iş­lem hac­mi­ne rağ­men gün­ler son­ra to­par­la­na­rak 26.150 se­vi­ye­sin­de haf­ta­lık or­ta­la­ma di­ren­ci­nin üze­ri­ne çı­ka­rak, gü­nü ve haf­ta­yı 26.499 pu­an­dan ka­pan­ma­sı­nı sağ­la­dı. BEKLENTİLERİMİZ Yılı iyi kapatma gayreti var Kı­sa va­de­li 26.250 (5 gün­lük, gün­lük yük­se­len or­ta­la­ma) - 25.700 (50 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma) - 25.250 (22 gün­lük, gün­lük yük­se­liş kay­de­den ) des­tek ve 27.400 (bol­lin­ger üst sı­nı­rı) - 27.855 (gep) - 29.500 di­renç se­vi­ye­le­ri var. Önü­müz­de­ki haf­ta­yı Av­ru­pa ve ABD bor­sa­la­rı kı­sa ge­çi­re­cek. Ka­pa­lı olan bor­sa­lar se­be­biy­le ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım­cı­nın ta­ti­li­ni haf­ta bo­yun­ca uza­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Önü­müz­de­ki haf­ta ge­çen haf­ta­ya gö­re bi­raz da­ha faz­la ha­cim bek­le­mek­le bir­lik­te yi­ne de nor­mal gün­le­rin çok al­tın­da ha­cim­ler­le ge­çi­re­ce­ğiz. Biz bi­ze ka­la­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şün­dü­ğü­müz haf­ta bo­yun­ca, his­se baz­lı da ol­sa yı­lı müm­kün olan en iyi fi­yat­tan ka­pat­ma gay­ret­le­ri­ni gö­re­bi­li­riz. Elin­de cid­di mal ta­şı­yan ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­nın ol­ma­ma­sı yük­se­len fi­yat­lar­da sa­tış gel­me ih­ti­ma­li­ni de or­ta­dan kal­dı­rı­yor. ‘Pi­ya­sa oyun­cu­la­rı bu fır­sa­tı ka­çır­maz’ di­ye dü­şü­nü­yo­ruz. Dolar yılı 1.5 YTL’den kapatır Bir ön­ce­ki haf­ta 1.49 YTL’den iş­lem gör­dük­ten son­ra YTL kar­şı­sın­da to­par­lan­ma­ya baş­la­ya­rak haf­ta­yı 1.5225 YTL’den ka­pa­tan do­lar, or­ta va­de­li gös­ter­ge­ler­de ye­ni bir yük­se­liş ata­ğı baş­lat­ma­ya ça­lış­tı. Haf­ta bo­yun­ca 1.5245 YTL’nin üze­rin­de alı­cı bu­la­ma­yan do­lar­da to­par­lan­ma­ya ça­lı­şan gös­ter­ge­ler ye­ni­den bo­zul­ma­ya baş­la­dı. Cu­ma gü­nü bo­no ve bor­sa­da­ki olum­lu ha­va Tah­ta­ka­le pi­ya­sa­sı­na sa­tış bas­kı­sı oluş­tur­du. Pi­ya­sa­da 1.4965 YTL’den iş­lem gö­ren do­lar, haf­ta­yı 1.5 YTL’den ta­mam­la­dı. Kı­sa va­de­li 1.42 des­tek ve1.5255 - 1.55 YTL di­renç se­vi­ye­le­ri olan do­lar, yıl so­nu ka­pan­ma ha­re­ket­le­rin­den et­ki­le­ne­rek yı­lı 1.5 YTL ci­va­rın­da ta­mam­la­ya­bi­lir. İn­di­rim­le­rin de­vam ede­bi­le­ce­ği bek­len­ti­si ve yıl so­nu bi­lan­ço mak­yaj gay­re­tiy­le 16.41 bi­le­şi­ğe ka­dar dü­şen spot bo­no fa­iz­le­ri yı­lı bu se­vi­ye­ler­de ka­pa­ta­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT