BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Kumar’a 60 gözaltı

‘Kumar’a 60 gözaltı

4. Le­vent Es­ki Bü­yük­de­re Cad­de­si’nde­ki 2 kat­lı bi­na­nın bod­rum ka­tın­da ku­mar oy­nan­dı­ğı bil­gi­si­ni alan Asa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü Ah­lak Ku­mar Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, bu ad­re­se ope­ras­yon dü­zen­le­di.4. Le­vent Es­ki Bü­yük­de­re Cad­de­si’nde­ki 2 kat­lı bi­na­nın bod­rum ka­tın­da ku­mar oy­nan­dı­ğı bil­gi­si­ni alan Asa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü Ah­lak Ku­mar Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, bu ad­re­se ope­ras­yon dü­zen­le­di. İçe­ri­de­ki 2 adet ru­let ve 7 adet “black jack” ma­sa­sı ile çok sa­yı­da oyun pu­lu­na el ko­yan po­lis, ku­mar oy­na­dı­ğı ve oy­nat­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le 15’i ka­dın, 7’si iş ye­ri ça­lı­şa­nı ol­mak üze­re top­lam 60 ki­şi­yi gö­zal­tı­na al­dı. Bu ki­şi­ler, po­lis mi­ni­büs­le­riy­le şu­be­ye gö­tü­rül­dü. Ku­mar oy­nan­dı­ğı için da­ha ön­ce de mü­hür­le­nen iş ye­ri­nin gi­ri­şi­ni gös­te­ren gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın bu­lun­ma­sı dik­kat çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT