BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Petkoviç duvar ördü

Petkoviç duvar ördü

Sivasspor’un kalecileri Petkoviç ve Akın, sergiledikleri performansla kırmızı-beyazlılara güven verdiSivasspor’un kalecileri Petkoviç ve Akın, sergiledikleri performansla kırmızı-beyazlılara güven verdi KA­LE EMİN EL­LER­DE Kay­se­ris­por ve An­ka­ras­por ile bir­lik­te li­gin en iyi sa­vun­ma ya­pan 3 ta­kı­mın­dan bi­ri olan Si­vass­por’da, ka­le­ci­ler Pet­ko­viç ve Akın gü­ven ve­ri­yor. Maç ba­şı­na 0.75 gol ye­me or­ta­la­ma­sıy­la oy­na­yan Si­vass­por’da, Pet­ko­viç ve Akın di­ğer ta­kım ar­ka­daş­la­rı­nın da sa­vun­ma­ya yap­tı­ğı kat­kıy­la ba­şa­rı­lı bir gra­fik çiz­di. 16 ma­çın 7’sin­de ka­le­si­ni go­le ka­pa­tan, Yi­ği­do­lar’da, 14 maç­ta ka­le­yi Avus­tral­ya­lı Pet­ko­viç ko­rur­ken, 2 kar­şı­laş­ma­da Akın gö­rev yap­tı. Pet­ko­viç, ka­le­sin­de 10 gol gö­rür­ken, Akın 2 gol ye­di. BE­LEK KAM­PI BAŞ­LA­DI Turk­cell Sü­per Lig’in ilk ya­rı­sı­nı li­der ta­mam­la­yan Si­vass­por, ikin­ci ya­rı ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı­na dün An­tal­ya Be­lek’te baş­la­dı. Ca­lis­ta Otel’de top­la­nan kır­mı­zı-be­yaz­lı ekip, bu­ra­da­ki kam­pı 7 Ocak’ta ta­mam­la­ya­cak. 8 Ocak’ta Si­vas’a dö­ne­cek olan Si­vass­por, 11 Ocak’ta For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı C Gru­bu’nda sa­ha­sın­da De­niz­lis­por ile kar­şı­la­şa­cak. Kam­pa yer­li fut­bol­cu­la­rın ka­tıl­dı­ğı ifa­de edi­lir­ken, ye­ni yıl ta­ti­li se­be­biy­le bi­raz da­ha faz­la izin ve­ri­len ya­ban­cı fut­bol­cu­la­rın kam­pa 2 Ocak’ta da­hil ola­ca­ğı açık­lan­dı.
Kapat
KAPAT