BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Îmân için öğrenilmesi zaruri bilgiler -2-

Îmân için öğrenilmesi zaruri bilgiler -2-

Peygamber efendimiz, îmânın esaslarını altı madde halinde bildirmiştir. Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için, bu altı esasa kısaca inanması, hiçbirinden şüphe etmemesi şarttır...Îmânın ikinci şartı; meleklere îmândır. Amentüde geçen “Ve melâiketihi”dir. Yanî, ben Allahü teâlânın meleklerine inandım, îmân ettim, demektir. Allahü teâlâ melekleri nûrdan yaratmıştır. Cisimdirler. Yemezler ve içmezler. Gökten yere inerler ve yerden göğe çıkarlar. Allahü teâlâya âsî olmazlar ve insanlar gibi günâh işlemezler. Meleklerde, erkeklik, dişilik olmaz. (Kanatlı kadın figürleri Hıristiyan hurâfeleridir). Meleklerin en üstünleri, Cebrâil, Mikâîl, İsrâfîl, Azrâîl “aleyhimüsselâm”dır. Îmânın üçüncü şartı; kitaplara îmândır. Amentüdeki, “Ve kütübihi” ifâdesi, Allahü teâlânın kitaplarına inandım, îmân ettim, demektir. Kur’ân-ı kerîmde bildirilen, yüzdört kitaptır. Yüzü küçük kitaptır. Bunlara (suhuf) denir. Ve dördü büyük kitaptır. Bunlardan Tevrât, Mûsâ aleyhisselâma, Zebûr, Dâvüd aleyhisselâma, İncîl, Îsâ aleyhisselâma, son kitap olan Kur’ân-ı kerîm, son peygamber Muhammed aleyhisselâma gönderilmiştir. Kur’ân-ı kerimin gönderilmesi ile diğerlerinin geçerliliği kalmamıştır. Kur’an-ı kerime ve Muhammed aleyhisselama inanmayan sonsuz olarak Cehennemde kalacaktır. Îmânın dördüncü şartı; Peygamberlere îmândır. Amentüdeki “Ve rusulihi” kelimesi, “Allahü teâlânın Peygamberlerine îmân ettim” demektir. Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselâm ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellemdir. Bu ikisinin arasında, çok peygamber gelmiş ve geçmiştir. Peygamberlerin sayısı kesin belli değildir. Kitaplarda, 124 binden fazla peygamber geldiği bildiriliyor. Peygamberleri diğer insanlardan ayıran sadece onlara mahsûs özellikler, sıfatlar vardır: 1- Sıdk: Bütün peygamberler, sözlerinde sâdıktır. Ya’nî doğru sözlüdürler. 2- Emânet: Peygamberler emânete aslâ hıyânet etmezler. 3- Tebliğ: Peygamberler, Allahü teâlânın emir ve yasaklarının hepsini ümmetlerine bildirirler. 4- İsmet: Peygamberlerin hepsi, büyük ve küçük, bütün günâhlardan uzaktırlar. Peygamberlikleri bildirilmeden önce de, bildirildikten sonra da hiç günâh işlemezler. İnsanlardan, ma’sûm, günâhsız olan, yalnız peygamberlerdir. 5- Fetânet: Bütün Peygamberler, diğer insanlardan daha akıllıdırlar. 6- Adâlet: Peygamberler âdildirler. Kimseye haksızlık yapmazlar. 7- Emnü’l-azl: Peygamberlik görevinden alınmazlar. İmânın beşinci şartı; kıyâmet gününe inanmaktır. Amentüdeki, “Vel-yevmil âhiri” ifâdesi, “Ben, kıyâmet gününe inandım, îmân ettim” demektir. Kıyâmet günü, kabirden kalkınca başlar, insanlar Cennete ve Cehenneme gidinceye kadar devam eder. Kabir azâbı vardır. Kabirde münker ve nekîr adındaki iki melek suâl soracaktır. Kabir suâlleri çok önemlidir. Kabirde şu suâller sorulacaktır: Rabbin kim? Dînin hangi dindir? Kimin ümmetindensin? Kitâbın nedir? Kıblen neresidir? İ’tikâdda ve amelde mezhebin nedir? Müslümanlar bu suâllere şöyle cevap verirler: Rabbim Allah, Dînim İslâm dinidir. Muhammed aleyhisselâmın ümmetindenim. Kitâbım, Kur’ân-ı kerîmdir. Kıblem, Kâ’be-i şerîftir. İ’tikâdda mezhebim Ehl-i sünnet vel-cemâ’attir. Amelde ise, Hanefi’dir. (Şafi’î, Hanbeli, Mâliki) . Îmânı olan cevap verecek, îmânı olmayan cevap veremeyecektir. Îmânın altıncı şartı; hayır ve şerrin Allahtan olduğuna inanmaktır. Amentüdeki, “Ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâl┠demek, “Hayır ve şer, iyilik ve kötülük, olmuş ve olacak şeylerin cümlesi, Allahü teâlânın takdîriyle, ya’nî ezelde bilmesi ve dilemesi ve vakitleri gelince yaratması ile ve levh-i mahfûza yazmasıyla olduğuna inandım, îmân ettim. Kalbimde, aslâ şek ve şüphe yoktur” demektir. Bu, kazâ kadere inanmak demektir. Kazâ, kader, ya’nî alın yazısı, bir insanın doğumundan, ölümüne kadar, başına gelecek, işlerdir. Kazâ da, bu işlerin başa gelmesidir. Amentünün sonundaki, Kelime-i şehâdetin kısaca ma’nâsı da şöyle: “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh” demek, “Ben şehâdet ederim ki, Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve resûlüdür” demektir. Peygamber efendimiz, îmânın esaslarını bu şekilde ifâde buyurmuştur. Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için, bu altı esasa inanması, hiçbirinden şüphe etmemesi şarttır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT