Toplumda gelirin adaletli dağılıp dağılmadığının belirlenmesinde kullanılan en yaygın gelir dağılımı ölçütlerinden Gini katsayısı geriliyor. Gelirin toplumdaki bireyler arasında eşit paylaşılması durumunda Gini katsayısı 0 değerini alıyor. Toplam gelir yalnız bir kişi tarafından elde edilmişse 1'e eşit oluyor. TÜİK'in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin Gini katsayısı 0.400 olarak hesaplandı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de Gini katsayısının yıllar itibarıyla seyri incelendiğinde, 2006 yılında 0.428 olan Gini katsayısının 2013 yılında 0.400'e gerilediği görüldü. Bu durum Türkiye'de 2006-2013 yılları arasında gelir dağılımındaki nispi iyileşmenin göstergesi olarak belirtiliyor. Bir diğer gelir dağılımı ölçütü, toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin en yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 göstergesidir. Araştırma sonuçlarına göre P80/P20 göstergesinin yıllar itibarıyla seyri Gini katsayısı ile benzerlik gösterdi. 2006 yılında 9.5 olan bu oran 2013 yılında 7.7'ye kadar geriledi. Bu düşüş gelir dağılımındaki düzelmenin en düşük gelirliler lehine olduğunu gösteriyor.