BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Malullük aylığı alanlarla ilgili tereddütler giderildi

SGK tarafından malulen emekli olanlar kontrol muayenesine tabi tutulmaktadır. Kontrol  muayenisi sonucu düzenlenen yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak bu aylık artırılabileceği gibi azaltılması ya da kesilmesi de söz konusu olmaktadır.
SGK’nın kontrol muayenesine ilişkin yazılı bildirim gelmesi hâlinde mutlaka icabet etmek gerekmektedir. Aksi takdirde çağrı yapılan tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özrü olmadığı hâlde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malullük aylığının kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. Kontrol muayesi uygulamasında bazı teredütler de ortaya çıkmaktadır. Bu teredütler SGK tarafından açıklığa kavuşturuldu.
SGK’nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini yaptıran ve malullük durumu devam ettiği anlaşılanların kesilen aylıklarının hangi tarih itibarıyla başlatılacağı hüküm altına alınmıştır.
 
KONTROL MUAYENESİNDE 3 AYLIK SÜRE
 
SGK’nın yazılı bildirimine istinaden kontrol muayenesini;
  • 3 aylık süre içinde yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen sigortalının kesilmiş olan aylığının, kesildiği tarihten başlanarak yeniden başlatılması,
  • 3 aylık süre geçtikten sonra yaptıran ve maluliyetinin devam ettiği tespit edilen sigortalının kesilmiş olan aylığının yeni rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak yeniden bağlanması,
  • Yaptırmayanların aylıklarının ise kontrol muayenesi için öngörülen tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla kesilmesi,
Söz konusu olmaktadır. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası uygulamalarında kontrol muayenesi veya sigortalı/işverenin yeniden muayene talebi vb. nedenlerle düzenlenen sağlık kurulu raporlarını içerir dosyanın SGK sağlık kurulunda değerlendirilmesi sonucu düzenlenen kararda, meslekte kazanma gücü kaybı oranında; tarih belirtilerek artma/azalma/düzeltme yapılmış ise, sürekli iş göremezlik geliri değişiklik işlemlerinin bu tarihe göre yapılacağı belirtilmiştir.
 
RAPOR TARİHİNİN 3 AYLIK SÜRE DIŞINDA OLMASI
 
Sigortalı veya hak sahiplerinin kurum sağlık kurulu kararına esas sağlık kurulu rapor tarihinin, SGK’nın yapılan bildirimde belirtilen kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre geçtikten sonra olması durumunda, kurum sağlık kurulunca malullük veya sürekli iş göremezlik hâlinin;
  • Devam ettiğine karar verilenler hakkında, kurum sağlık kurulu kararına esas olan yeni rapor tarihini takip eden ay başı itibarıyla gelir/aylıklarının başlatılacağı, aylığın kesildiği tarih ile yeni rapor tarihi arasındaki süreye ilişkin aylıkların ödenmeyeceği,
  • Ortadan kalktığına karar verilenler hakkında ise, kontrol muayene tarihini takip eden ödeme dönemi itibarıyla gelir/aylığı kesilmiş olduğundan, bu sigortalılar hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağı,
talimatlandırılmıştır.
 
TEREDÜTLERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER
 
SGK’nın sağlık kurulunca talep edilen ara karar nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı, bu sebeple kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin geçirildiği, bu gibi durumlarda bulunan sigortalılardan maluliyetinin devam ettiğine karar verilenler hakkında aylıklarının ne zamandan itibaren ödeneceği yahut sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında bu değişikliğin hangi tarihten itibaren uygulanacağı hususlarında sık sık tereddüde düşülmesi söz konusu olmaktadır.
Buna göre; kontrol muayenesine tabi tutulan sigortalı veya hak sahiplerinin süresinde SGK’ya müracaat ederek temin ettikleri sağlık kurulu raporlarının kurum sağlık kurulunun ara kararı sebebiyle kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık süre dışında olanlardan;
  • Haklarında mevcut durumlarının devam ettiğine karar verilenler hakkında gelir/aylıklarının kontrol muayene tarihi itibarıyla kesilmesi ve yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren gelir/aylıklarının başlatılması gerekmekte ise de; kurum sağlık kurulunca ara karar verilmesi nedeniyle sağlık kurulu raporlarının temin edilmesinde sürecin uzadığı ve anılan kurulun da son alınan raporlara göre karar verdiği anlaşıldığından, kontrol muayene tarihinden sonraki 3 aylık sürenin değerlendirilmesinde ilk rapor tarihinin esas alınarak,
  • Sürekli iş göremezlik derecelerinde değişiklik olanlar hakkında ise değişikliğe esas tutulan rapor tarihlerine kadar eski sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden, söz konusu rapor tarihlerinden sonra ise yeni belirlenen sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden gelirlerinin ödenerek,
işlem yapılması söz konusu olacaktır.
             ***
“Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır.” H. CLAUSEN
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/612227.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT