BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK, denetim birimini güçlendirerek yeniden koordine etti

Sosyal Güvenlik Kurumu, yapısı itibarıyla bir kurum olmakla birlikte birkaç bakanlığın bütçelerinin toplanarak bir araya gelmesi hâlinde bile SGK’nın bütçesine denk gelmemektedir. Öyle ki genel bütçeden sonra en büyük bütçeye sahip kurumdur.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında birleştirilmesinden meydana gelen Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına alacak, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sisteminin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 
 
EN BÜYÜK HİZMET AĞINA SAHİP
 
SGK, toplumun tamamını belirli şartlarla kapsayan iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını kapsayan kısa vadeli sigorta kolları ile, malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta kollarını kapsayan uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca işsizlik sigortasının primlendirme işlemleri ile çok sayıda hazine ve İŞ-Kur teşvik/destek işlemlerini SGK tarafından yürütmektedir. Hâl böyle olunca tüm SGK personeli olağanüstü özveri ile çalışmaktadır.
 
SGK, DENETİMLERİ HAYATİ ÖNEME SAHİP
 
Sosyal Güvenlik Kurumunun belirtilen hizmetleri etkin bir şekilde tüm vatandaşların erişimine ulaştırması, prim gelirlerinin toplanması, kayıt dışı sigortalılığın bertaraf edilmesi ile sağlık ve sigorta suistimallerinin önlenmesi ile mümkündür. Bu açıdan bakıldığında çok sayıda hizmet çeşitliliğinin bulunması ile aynı anda prim gelirlerinin toplanması işlemlerine binaen SGK denetim elemanlarının faaliyetleri de diğer tüm denetim elemanlarından daha çok çeşitli ve kapsamlıdır.
SGK denetim elemanları; kamu-özel tüm iş yerlerini teftiş etmek, iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek, inşaat işlerinde asgari işçiliği denetlemek ve tespit etmek, KİK mevzuatı çerçevesinde ihaleli işlerle ile ilgili teminatın iadesine ilişkin teftiş yapmak, sahte sigortalılık, kayıt dışılık, sahte boşanmalara ilişkin incelemeleri yapmak, kamu-özel tüm hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarını denetlemek, sanatçı borçlanması kapsamında kimin sanatçı olup olmadığı tespit etmek, yurt içi-yurt dışı (gurbetçilerin) sahte emeklilik ve diğer emeklilik suistimallerini tespit etmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını soruşturmak, hastalık ve analık soruşturmaları yapmak, tüm iş yerlerinde maliyet hesabı bazlı randıman hesabı yaparak işçilik tespit etmek… memur ve diğer tüm personel soruşturması yapmak, SGK müdürlük ve diğer tüm hizmet birimlerini denetlemek, tüm oda, birlik, meslek kuruluşları ve sigortalılar ve diğer her ortamda rehberlik hizmetleri yapmak ile mevzuatta öngörülen diğer çok sayıda denetim ve rehberlik hizmetlerini kademeli olarak icra etmektedir…
 
SGK DENETMENLERİNİN KOORDİNASYONU YENİDEN BELİRLENDİ
 
Sosyal güvenlik denetimlerinin koordinasyonunda yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi, etkin koordinasyon iş ve işlemlerin daha hızlandırılması amacıyla SGK’nın Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının yürüttüğü iş ve işlemler de dikkate alınarak denetmenler ve denetim süreçleri bakımından, taşra teşkilatı ile merkez teşkilatı arasında, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin kendi aralarında ve her bir taşra teşkilatı biriminin kendi iç uygulamalarında ihtiyaç duyulan koordinasyon görevinin Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre;
  • Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin görevlerine yönelik olarak merkez teşkilatı birimleri tarafından yapılacak mevzuat düzenlemelerinde ve değişikliklerinin, denetmenler için ihdas edilecek tüm iş tanımlarının ve talimatlandırılacak denetim konularının Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde gerçekleştirilmesi,
  • Denetim faaliyetleri ve sonuçları konusunda mevzuat uygulamalarına ilişkin tüm görüşlerin Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı aracılığıyla istenmesi ve verilmesi ile
  • Denetimlerde norm ve standart birliğini etkileyen, merkezî planlama ile gerçekleştirilmesi gereken ve denetmen ve denetim iş ve işlemlerini ilgilendiren diğer tüm düzenleme ve işlemlerde Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının görüşünün alınması söz konusu olacaktır.
 
400’Ü AŞKIN YENİ DENETMENE TEFTİŞ YETKİSİ
 
Bu ay içinde yapılacak sosyal güvenlik denetmenliği yetki sınavında SGK denetmen yardımcılarından yazılı sınava 24/06/2020 tarihine kadar 1 yıl fiilî görev süresini dolduranlar ile refakat değerlendirme formundaki değerlendirme notunun 70 ve üzeri olanlar ile daha önce yetki sınavlarına girip başarısız olan 400’ü aşkın denetmen yardımcıları katılacaktır.
Sınava giren adayların sınav puanı, her bir konu başlığına (mevzuat, hukuk ve muhasebe) ait sorulardan aldıkları puanların belirlenen şekilde oranlanması suretiyle hesaplanacaktır. Sınavda; 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Sınava giren denetmen yardımcılarının sosyal güvenlik denetmenliği sınavında başarılı olmaları hâlinde SGK denetim kadrosuna 400 aşkın denetim yetkisine sahip denetim elamanı katılmış olacaktır. Böylece SGK’nın kayıt dışı istihdamla mücadelesi daha da güçlenmiş olacaktır.
              ***
“Hayata değer vermeyen onu hak etmemiştir.” Leonardo Da Vinci
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614272 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614272.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT