BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kıdem tazminatının azami tutarı ve yeni oranlar

Kıdem tazminatı, işçinin çalışma sürelerine bağlı olarak emeklilik, askerlik, evlenme ve kanunda öngörülen diğer şartlarla işten çıkışı esnasında kendisine ödenen toplu paradır. İş Kanunu hükümleri gereğince bu kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
Eski (1475 s.) İş Kanunu döneminde tavanın aşılması hâlinde ilgililer hakkında hem para cezası hem de hapis cezası öngörülmekte idi. Ancak 2003 yılında yürürlüğe gire yeni İş Kanununda bu cezalar kaldırılmıştır. Buna karşın Yargıtay kararlarına bakıldığında memur maaş katsayılarının belirlendiği ocak ve temmuz aylarında yapılacak hesaplamaya bağlı olarak öngörülen kıdem tazminatı tavanının aşılmaması gerektiği yönünde hüküm verilmektedir.
 
ÖDENECEK EN YÜKSEK KIDEM TAZMİNATI
 
İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır.
Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin ücretleri ne kadar yüksek olursa olsun aşağıda belirtilen tavanı aşmayacak şekilde ödenmektedir. Bu sebeple işçinin işten çıkış tarihi önem arz etmektedir. Örneğin 15 bin TL maaş alan bir işçi bugün işten ayrılmış ise her yıl için en fazla 7.117,17 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır. 2020/Haziran ayında ayrılmış olsa idi bu durumda 6.730,15 TL kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
 
01.07.2020–31.12.2020 Kıdem Tazminatı Tavanı:  7.117,17
01.01.2020–30.06.2020 Kıdem Tazminatı Tavanı:  6.730,15
01.07.2019–31.12.2019 Kıdem Tazminatı Tavanı:  6.379,86
01.01.2019–30.06.2019 Kıdem Tazminatı Tavanı:  6.017,60
 
KAMUDA ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YENİ ÜCRET TAVANLARI
 
Kamuda değişik statü ve pozisyonlarda çalışanları ücret tavanları ve ücret farkları ile ilgili yeni rakamlar belirlendi.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında; Hazine ve Maliye Bakanlığı, öngörülen hâllerin gerçekleşmesi durumunda  belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan kararda belirlenmiş olan artış oranı ile verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirleneceği belirtilmiştir. Bu konuda anılan bakanlık öngörülen belirlemeleri yaparak duyurmuştur. Buna göre, 1/7/2020-31/12/2020 döneminde geçerli olmak üzere;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,154461), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,417699), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,048985) olarak belirlenmiştir.
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 8.454,34 TL’ye yükseltilmiştir. 6/6/1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ücret tavanı 7.536,85 TL’ye yükseltilmiştir.
Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6/1/2020 tarihli Bakanlık Genelgesinin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.
Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan genelge esasları çerçevesinde yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır. Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, söz konusu genelge çerçevesinde yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır.
2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma ekli (EK-I)’de gösterilen grupların 30/6/2020 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır. Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personelin 30/6/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %5,75 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dâhil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.
2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 15.384,86 TL’ye yükseltilmiş ve 3. maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dâhilinde %5,75 oranında artırılmıştır. Çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
614335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/614335.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT