BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

TBMM’deki yeni yasa ile öngörülen vergi kolaylıkları...

İktidar milletvekilleri tarafından Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’ye intikal ettirildi.
 
Söz konusu Teklifin tamamı vergi uygulamalarına ilişkin âdeta reform niteliğinde kapsamlı düzenlemeler içermektedir.
 
Kanun teklifinde; mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla vergi kanunlarında değişiklikler yapılacağı belirtilmektedir.
 
Esnaf, çiftçi, sosyal medya içerik üreticileri ile diğer mükellefleri ilgilendiren 64 maddeden müteşekkil olan bahse konu teklifte öne çıkan düzenlemelere bu yazımızda yer verdik…
 
ÇİFTÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER
 
Yapılması öngörülen yasal değişikliklerle çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmekte ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması öngörülmektedir.
 
Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için Tarım Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata göre çiftçilere çok sayıda destek ödemesi yapılmaktadır. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin vergilendirme usulü tevkifat yoluyla vergilendirme olduğu için, bu ödemeler de ödemenin niteliğine göre farklı oranlarda tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir. Yapılacak değişiklikle söz konusu destek ödemeleri istisna edilmekte, tevkifat yoluyla da vergilendirilmemesi sağlanmaktadır. Ayrıca tüm destek türleri istisna edildiğinden, destek unsurlarından doğrudan gelir desteği ile alternatif ürün ödemelerinin farklı oranlarda tevkifata tabi tutulmalarım sağlayan Kanunun maddesindeki hüküm de madde metninden çıkarılmaktadır.
 
ESNAFA YÖNELİK VERGİLENDİRMEDE GETİRİLEN KOLAYLIKLAR 
 
850.000 kişiyi aşan esnaf mükellef grubunu yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyle Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılması öngörülmektedir. İlk olarak basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna edilmektedir.
 
Buna göre bir yıl içinde alış, satış ve iş hasılatı belli büyüklüğün ötesine geçememekte olan küçük esnafın kazançlarının istisna edilmesiyle, yıllık beyanname vermemeleri sağlanmakta olup, bu hükümle bağlantılı olarak Kanunun diğer maddelerinde yer alan beyan, vergi hesabı ve verginin ödenmesine işaret eden hükümlerde de değişiklik yapılması öngörülmektedir.
 
SOSYAL MEDYA KAZANÇLARI VERGİLENDİRİLECEK
 
Sosyal medya olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı istisna kapsamına alınmakta ve bunların elde ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır.
 
Kanun teklifine internetin yoğun kullanımı ve bu alandaki gelişmeler, daha önce tanımı olmayan faaliyet konuları oluşturmuş, bu faaliyetlerin yaygınlığı, tüm yaş kesimleri itibarıyla yürütülebilir olması bu alanın vergilendirilmesinde basitliğin sağlanması ihtiyacını doğurduğu belirtilmiştir. Bundan hareketle yapılacak düzenlemeyle tevkifatın nihai vergi olmasının bu alanda vergiye uyumu da oldukça artıracağı öngörülmektedir.
 
ÖTV İLE OTOMOBİL FİYATLARINA AYAR
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle bir yandan, sağlığa zararlı tütün mamulleri ile mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesini temin etmek amaçlanırken, diğer yandan da ATV ve UTV isimli araç tiplerinin söz konusu Kanun karşısındaki durumları netleştirilmekte ve motor silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran belirlenmektedir.
 
KURUMLAR VERGİSİNDE MAHSUPLAŞMA İMKÂNI
 
Kurumlar Vergisi Kanununda yapılması öngörülen değişiklikler ile de kurumların sermaye artırımı yaparak sermaye yapılarım güçlendirmeleri teşvik edilmekte, yatırım harcamaları dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarlarının bazı vergi borçlarından mahsup edilmesine imkân tanınmaktadır.
 
GEÇİCİ VERGİLENDİRME DÖNEMİ KALDIRILMAKTA
 
Yasa teklifiyle geçici vergilendirme dönemi kaldırılmakta ve yıllık beyanname verme ve ödeme dönemleri bir ay öne çekilmektedir. Bu değişiklikle kasım ayında verilecek üçüncü geçici vergi beyannamesiyle geçici vergi dönemi sona ermekte, şubat ayında dördüncü geçici vergi beyannamesinin verilmemesi sağlanmaktadır. Bu düzenlemeyle birlikte her yılın mart ayında verilen gelir vergisi beyannamesi ile nisan ayında verilen kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme tarihi bir ay öne çekilerek gelir vergisi beyannamesinin şubat ayında, kurumlar vergisi beyannamesinin mart ayında verilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca vergiye uyumlu mükelleflere yapılan vergi indirimi uygulamasında, yararlanma şartı olan tarhiyat yapılmama kuralı değiştirilerek kesinleşen tarhiyat olmaması şekline dönüştürülmektedir. Böylece kesinleşmediği sürece tarhiyat yapılmasının uyumlu mükellef indiriminden yararlanmayı etkilememesi amaçlanmaktadır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/620894.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT