BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşte bir yıl içerisinde yapılması öngörülenler

İşte bir yıl içerisinde yapılması öngörülenler

İlk bir ay içinde kamu yatırımları stoku gözden geçirilecek ve öncelikler belirlenecek. Ayrıca Hazine Tek Hesabı etkin hale getirilecek.¥ Ekonomi İlk bir ay içinde kamu yatırımları stoku gözden geçirilecek ve öncelikler belirlenecek. Ayrıca Hazine Tek Hesabı etkin hale getirilecek. Üç ay içinde vergi yükünü tabana yayan tedbirler alınacak. Vergi mevzuatı basitleştirilecek. Vergi barışı projesi hayata geçirilecek. Ay içinde Muhasebe-i Umumiye Kanunu değiştirilecek, bütçe birliğini sağlayacak bütçenin hazırlanma sürecini daha etkin kılacak, girdi değil çıktı odaklı bir yaklaşım ve iç mali kontrolü getirecek, kuruluşlara bütçe uygulamasında daha fazla esneklik verecek ve bütçe uygulamasına mali saydamlık ve hesap verebilirliliği artıracak yeni bir kamu mali yönetim kanunu çıkarılacak. Sayıştay’ın denetim yetkisinin kapsamı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve üst kurulları da içine alacak şekilde genişletilecek. Türk Mevduat Sigorta Fonu’na devredilen alacakların tahsilatı hızlandırılacak ve fon bünyesindeki gayri menkul ve iştirakler süratle satılacak. İşsizliğe öncelikli olarak çözüm bulunacak. ¥ Özelleştirme Üç ay içinde, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar gözden geçirilerek yeni bir özelleştirme stratejisi ve takvimi belirlenecek, özelleştirme kapsamına alınan KİT’lere uygun özelleştirme stratejisi ve takvimi belirlenecek. ¥ Reel sektör İlk üç ay içinde, teşvik tedbirleri yeniden düzenlenecek ve teşvik belgesi olmaksızın yatırımları destekleyen bir yapı oluşturulacak. Yatırımlara devlet yardımları çerçeve kanunu çıkarılacak ve bu kapsamda yatırımcılara doğrudan bedelsiz arsa tahsisi sağlanacak. Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesiyle ilgili düzenlemeler yapılacak. İlk altı ay içinde, ekonomik kriz ve sermaye yetersizliği nedeniyle kapanan ya da düşük kapasite çalışan tesislerin ekonomiye kazandırılması ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesi yönünde tedbirler alınacak. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyecek tedbirler alınacak. ¥ İhracat İlk üç ay içinde Eximbank’ın kaynak ve işleyiş bakımından etkinliği artırılacak, özel sektör ile işbirliği içinde ihracata dönük stratejik planlama yapılacak, ihracatçı firmaların girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar yapılacak. ¥ Enerji İlk üç ay içinde, enerji piyasasının rekabete açılması sağlanacak. Enerji fiyatlarının ucuzlatılmasına yönelik olarak elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılacak. Enerji fiyatı üzerindeki yükler azaltılacak. Bir yıllık süre içinde İşletme Haklarının devri tamamlanacak ve enerji kayıp ve kaçakları azaltılacak. ¥ Madencilik İlk üç ay içinde Bor Araştırma Enstitüsü kurulacak, işlenmiş mermer desteklenecek. Altı ay içinde Bor İşletmesi özerk bir yapıya kavuşturulacak. Bir yıl içinde madencilikte özelleştirme çalışmaları sonuçlandırılacak. ¥ Ulaşım İlk altı ay içinde 15 bin kilometrelik duble yol yapım çalışmalarına başlanacak. Ayrıca Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi ve Gebze-Halkalı banliyö hattı projeleri gibi yeni projeler devreye sokulacak. ¥ Turizm Turizm Bakanlığı, sektörel örgütler ve yerel yönetimlerin yetki, sorumluluk ve ilişkileri, yeni bir yasal çerçeveye kavuşturulacak, bu düzenlemeler ile sektör örgütlerinin ve yerel yönetimlerin yetki ve imkanlarını artıran mevzuat ve alt yapısı geliştirilecek. Özel hukuki statüye sahip Turizm Kentleri Projeleri hayata geçirilecek. Özellikle yabancılara da satış imkanı getiren düzenlemeler yapılacak. ¥ Tarım Doğrudan gelir desteği sistemindeki aksaklıklar giderilecek. İlk üç ay içinde hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için acil tedbirler alınacak. Altı ay içinde çerçeve tarım kanunu çıkarılacak. Mazot gibi kalemlerdeki ağır vergilerin azaltılması sağlanacak. Bir yıl içinde tarım ürünleri sigortası kanunu çıkarılacak. Üretici örgütlerinin kurulması için mevzuat hazırlanacak. ¥ Yeniden yapılanma Başbakanlık bünyesinde icracı kuruluşlar ilgili bakanlıkla ilişkilendirilerek başbakanlık makamı tam anlamıyla bir koordinasyon makamı haline getirilecek. Bakanlık sayıları azaltılacak ve dinamik bir bakanlık kurulu oluşturulacak. Güçlü bir ekonomi bakanlığı kurulacak. ¥ Yolsuzluklar İlk üç ay içinde kamu yönetiminde toplam kalite ve yönetim ilişkilerinin hayata geçirilmesi çerçeve yasası çıkarılacak. Yolsuzluklar hakkında Ceza Hukuku Sözleşmesi ile Yolsuzluklar Hakkında Medeni Hukuk Sözleşmesi onaylanacak. Yolsuzluk yapanlara verilen cezaların caydırıcılığı artırılacak. Vatandaşın bilgi edinme kanunu çıkarılacak. Bir yıl içinde yolsuzlukla mücadele konusu başlı başına bir alan olarak ele alınacak, yolsuzluğun üzerine net bir şekilde gidilecek. İhale sistemi değiştirilecek. Devlet Personel Rejimi reformu gerçekleştirilecek. ¥ Kamuda tasarruf Kamu yönetiminde tasarruf için lojman, makam aracı, sosyal tesis, kamu hizmet binası yapımı gibi konularda israf ve kaynakların gereksiz harcanması önlenecek. ¥ Yerel Yönetimler Yerel yönetimler öncelikli alan olarak ele alınacak. Yerel yönetimlerin görev ve yetkileri geniş bir çerçevede yeniden belirlenecek. İnsan kaynakları ve mali yapıları güçlendirilecek. ¥ Temel haklar İşkenceyi önleyecek tedbirler öncelikle ele alınacak. Bir ay içinde temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler AB kriterleri çerçevesinde yapılacak. Üç ay içinde Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yapısı yeniden belirlenecek. Bir yıllık sürede adaletin zamanında ve hızlı bir şekilde tesisi için yargılama usullerinde gerekli düzenlemeler yapılacak. Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Usul kanunları gibi temel yasalar güncel hale getirilecek. ¥ Sosyal Politikalar Açlık sınırı altındaki aileler belirlenerek üç ay içinde bu ailelere dönük etkin yardım programları başlatılacak. Yoksul aile çocuklarına eğitim ve sağlık yardımı yapılacak. Bir yıl içinde gelir dağılımını düzeltici düzenlemeler yapılacak. İlk altı ay içinde konut seferberliği başlatılacak. ¥ Eğitim İlk ve orta öğrenimde rehberlik etkin hale getirilecek, mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilecek, eğitimin önündeki her türlü engel kaldırılacak. YÖK yeniden yapılandırılacak. ¥ Sağlık Bir yıl içinde devlet hastanesi, sigorta hastanesi, kurum hastanesi ayrımını kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Hastanelerin idare ve mali yönden özerkliğini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Genel sağlık sigortası sistemi kurulacak. Aile hekimliği ve koruyucu hekimlik uygulamasına ağırlık verilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT