BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kurşun adres sormaz

Kurşun adres sormaz

Bağdat adeta açık hava müzesi gibi. Gelgelelim, bu eserler de masum Iraklılar gibi sessizce “ölüm”ü bekliyor. Başka tarihi kalıntılara milyarlarca dolar ayıran UNESCO’dan ise çıt çıkmıyor Amerikan askerlerinin ne kadar sakar olduğu mâlum. Dünya Müslümanları Yunus aleyhisselam, Hazret-i Ali, Abdülkadir Geylani ve İmam-ı Âzam gibi büyüklerin hedef olmasından korkuyorlar.Düğmeye çoktaan basıldı. Yığınaklar yapıldı. Gemiler tayyare yüklendi, geliyor. Amerikan ve İngiliz askerlerinin girmek için gün saydığı bölgede Müslümanlarca mukaddes sayılan binlerle cami ve türbe bulunuyor. Savunma uzmanları, hava bombardımanında sayısız sabıkası olan Amerikalı pilotların sivil halka ve tarihî eserlere hasar vermesinden korkuyor. Baba Bush devrinde sığınaklardaki masumları öldüren yankiler sakarlıkları ile tanınıyor. Sokak savaşına alışık olmayan ABD ordusunun tarihî dokuda kırmadan dökmeden ne yapabileceği merak ediliyor. Bırakın bir camiler ve türbeler manzumesi olan Samarra ve Musul’u, Başkent Bağdat’ta asırlar ve kıtalar ötesine seslenen büyükler yatıyor. Harun Reşid’in Dicle kenarına kurduğu şirin beldeyi ehli sünnetin mezhep imamlarından İmam-ı âzam ve Ahmed ibn-i Hanbel ile 12 imamın büyüklerinden Musa Kâzım ve Muhammed Cevâd hazretleri nurlandırıyor. Yine evliyanın önderlerinden Abdülkadir-i Geylani hazretleri Osmanlı tuğrası taşıyan sevimli bir külliyede ziyaretçilerini kucaklıyor. Hepsini yazsak sayfa yetmez. Şehir kabristanının bir köşesinde Yuşa aleyhisselâm ile Behlül-i Dâne, diğer köşesinde Maruf-i Kerhi ve Davut-i Tai hazretleri gülümsüyor. Bir yanda Cüneyd-i Bağdadi, Sırrîy-i Sekatî, öbür yanda İbrâhim-i Havvâs ile Şihâbüddîn Sühreverdî hazretleri... Dünya Müslümanları Selman-ı Farisi ve Huzeyfe- tübni Yemânî (Radıyallahü anhüm) gibi ünlü sahabeleri ziyaret için Bağdat’ın banliyosu Selman-ı Pak’a koşuyor. Başkentin sokak aralarında dolanırken karşınıza Ebubekir Şibli, Bişr-i Hafi gibi tanıdık bildik büyükler çıkıveriyor. Bir zamanlar gazetemizin basıp dağıttığı 12 cildlik Evliyalar Ansiklopedisi’nin neredeyse 4 cildi Irak âlimlerine ayrılmış. Sadece Bağdat’ta; A’meş, Abbâd, Abdullah Hayderî, Abdullah bin Muhammed Mürteiş, Abdullah bin Mübârek, Abdurrahmân Tafsûncî, Abdülgafûr Hâlidî Müşâhidî, Abdülkâdir Berzencî Hayderî, Abdülkâdir Sühreverdi, Abdülkerîm Cîlî, Abdülmugîs bin Züheyr, Ahmed el-Alesî, Ahmed bin Ebû Verd, Ahmed bin İbrâhim Mesûhî, Ahmed bin Mesrûk, Ahmed bin Muhammed Hânî el-Esrem, Ahmed bin Selmân en-Neccâd, Ali bin Ebû Bekr el-İdrîsî, Ali bin Muvaffak, Amr bin Osman Mekkî, Aslan Dede, Atâ el-Ezrâk, Bakıllânî, Berbehârî, Bilâl-ı Ma’ribî, Câfer bin Ahmed es-Serrâc, Ca’fer-i Huldî, Câkir el-Kürdî, Cevhere Berâsiyye, Da’lec bin Ahmed, Ebû Abdullah el-Hâkan es-Sûfî, Ebû Abdurrahman Sülemî, Ebû Bekr Ensârî, Ebû Câfer Haddâd, Ebû Hamza Bağdâdî, Ebû Hâşim Sofî gibi veliler yatıyor. Feyz ve bereket menbaı Bitmedi; Ebû İshâk-ı Şîrâzi, Ebû Muhammed Cerîrî, Ebû Muhammed er-Râsibî, Ebû Saîd-i Harrâz, Ebû Yûsuf, Ebü’l-Hasan Ba’kûbî, ehli sünnetin itikat imamlarından Ebü’l-Hasan-i Eş’arî, Ebü’l-Hüseyin Nûrî, Feth-i Mûsulî, Habîb-i Râî, menkıbeleri ile büyüdüğümüz Hallâc-ı Mansûr, Hammâd bin Müslim Debbâs, Hârîs el-Muhâsibî, Hayr-ün-Nessâc, İbn-i Atâ, İbn-i Cevzî, İbrâhim bin Ali el-A’zeb, Muhammed bin Ebû Verd, Mûsâ Sedrânî, Nasr bin Abdürrezzâk, Necmeddîn Dâye Râzî, Ömer bin Mes’ûd el-Bezzâr, Rüveym bin Ahmed, Saîd bin Cübeyr, Sâlih bin Beşîr el-Mürrî, Semnûn Muhib, Şeyh Abdurrahmân, Şeyh Ebü’l-Vefâ, Şeyh İsmâil Enarânî, Şiblî, Tâc-ül-Arifîn, Vecîhüddîn Ömer Efendi, Yahyâ Muammer Mezûrî İmâdî ve Zehâvî (kaddesallahü sirrahu) gibi büyüklerin kabirleri bulunuyor. İşin enteresan yanı bu türbeler ABD’nin vurmak için can attığı noktalarla komşuluk yapıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT