BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Geçici iş ilişkisi

Geçici iş ilişkisi

Bilindiği gibi, 4857 sayılı yeni İş Kanunun “Geçici İş İlişkisi” başlığını taşıyan 7 nci maddesi ile çalışma hayatımıza yeni bir iş ilişkisi getirilmiştir.Bilindiği gibi, 4857 sayılı yeni İş Kanunun “Geçici İş İlişkisi” başlığını taşıyan 7 nci maddesi ile çalışma hayatımıza yeni bir iş ilişkisi getirilmiştir. Buna göre, İşveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Geçici iş ilişkisi süresi altı ay Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici iş ilişkisi süresince ilk işverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumludur. İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur. İşçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin bu Kanundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanır.” hükmü getirilmiştir. Sigorta bildiriminden sorumluluk 4958 sayılı Yasanın 37 inci maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna eklenen “İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin bu fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait iş yerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.” ibaresi ile 4857 İş Kanununa paralellik sağlanmaya çalışılmıştır. 4857 sayılı İş Kanununda geçici iş ilişkisi ile işçileri/sigortalıları devralan işveren, işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermek, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretini ödemek ve işçiyi gözetmek borçları ile sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumluluğu düzenlenmesine karşın, prim belgelerinin verilmesi sorumluluğu düzenlenmediğinden prim belgelerinin verilmesine ilişkin sorumluluk 4958 sayılı Kanunun 37. maddesi ile yapılan değişiklikle 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin rızası gerekiyor Geçici iş ilişkisi için devredilecek tüm işçilerin yazılı rızası olması şarttır. İşçinin rızası alınmadan geçici iş ilişkisi kurulması mümkün değildir. Geçici iş ilişkisi kurulurken ayrıca şu hususlara dikkat edilmelidir: Geçici iş ilişkisi ile devredilecek işçiler/sigortalılar ancak holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması yasal zorunluluktur. Geçici İş İlişkisinde ilk işverenle olan hizmet akdi sona ermez, devam eder Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir. İlk İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT