BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son Peygamber Muhammed aleyhisselâmın bazı fazîletleri -4-

Son Peygamber Muhammed aleyhisselâmın bazı fazîletleri -4-

Resûlullah vefât edeceği zaman, önce Cebrâîl aleyhisselâm gelip, Allahü teâlâdan selâm getirdi ve hâtırını sorduğunu söyledi. Vefât edeceğini bildirdi. Kendisi ve ümmeti için çok müjdeler verdi...Aralık ayındaki 2 makâlemiz ile dünkü makâlemizde, Sevgili Peygamberimizin fazîletlerine âit 38 madde zikretmiştik. Hicrî-kamerî takvîme göre, içerisinde bulunduğumuz ve hac aylarından olan Zilhicce ayında, yine O’nun üstünlüklerine dâir birkaç madde daha eklemek istiyoruz... 39- Muhammed aleyhisselâmın ümmetinin sayısı, başka Peygamberlerin ümmetlerinin sayıları toplamından daha çoktur. Onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. Cennete gireceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı, hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir. 40- “Mevâhib-i ledünniyye”de deniliyor ki: “Ümmetimin dalâlet üzerinde birleşmemelerini Rabbimden diledim; kabûl eyledi” hadîsi meşhûrdur. Başka bir hadis-i şerifte, “Allahü teâlâ, size üç şey lutfetmiştir: Bunlardan biri, dalâlet üzerinde birleşmekten korumuştur. İkincisi, sârî [bulaşıcı] hastalıktan ölen, şehit sevâbına kavuşur. Üçüncüsü, iki sâlih Müslüman, bir müslüman için, hayırlıdır [iyi biliriz] diyerek şâhit olursa, o Müslüman Cennete gider” buyuruldu. Yine hadîs-i şerîflerde, “Eshâbımın ihtilâfı, sizin için rahmettir” ve “Ümmetimin ihtilâfı [amelde mezheplere ayrılması], rahmettir” buyuruldu. Onun ümmeti hakkı, doğruyu bulmak için çalışırlarken, ihtilâfa düşerler. Bu çalışmaları ise, rahmete sebep olur. Yahyâ bin Saîd diyor ki: İslâm âlimleri kolaylaştırıcıdırlar. Bir işe, birisi “helâl” demiş, başkası “harâm” demiştir. Sâlih insanlar için “helâl” dediklerine, fesâd zamanında “harâm” demişlerdir. Yukarıdaki hadîs-i şerîfler gösteriyor ki, “İcmâ-ı ümmet” yâni, müctehid denilen âlimlerin sözbirliği, “Edille-i şer’ıyye”dendir. Yâni, dîn bilgilerinin dört kaynağından birisidir ve meşhûr dört mezhep haktır. Mezhepler, Müslümanlar için Allahü teâlânın rahmetidir. 41- Resûlullaha verilecek sevâplar, diğer Peygamberlere verilecek sevâplardan kat kat ziyâdedir. Makbûl bir ibâdet ve hayırlı bir iş işleyene verilen sevâp kadar, bunun hocasına da verilecektir. Hocasının hocasına dört misli, onun hocasına sekiz misli, onun da hocasına onaltı misli olmak üzere, Resûlullaha kadar her hocaya talebesinin iki misli sevâp verilecektir. Muhammed aleyhisselâma, ümmetinin her bir işinden sevâp verilecektir. Muhammed aleyhisselâma, ümmetinin her bir işinden verilecek olan sevâpların miktârını Allahü teâlâdan başka kimse bilmez. “Selef-i sâlihîn”in, sonra gelenlerden efdal, daha fazîletli, daha üstün oldukları bildirildi. Sevâp sayısı bakımından bu üstünlük meydândadır. 42- Muhammed aleyhisselâmdan sonra, mübârek zevcelerini başkalarının nikâhla almaları harâm edilmiş, bu bakımdan onun zevcelerinin “mü’minlerin anneleri” oldukları bildirilmiştir. Başka Peygamberlerin zevceleri, kendilerine yâ zararlı olmuş veya faydasız olmuşlardır. [Nûh aleyhisselâmın 2. hanımı, Lût aleyhisselâmın karısı gibi.] Muhammed aleyhisselâmın mübârek zevceleri ise, dünyâ ve âhiret işlerinde, kendisine yardımcı olmuşlar, fakîrliğe sabretmişler, hâllerine şükretmişler ve İslâmiyeti yaymakta çok hizmet etmişlerdir. 43- Resûlullahın mübârek kızları ve zevceleri, dünya kadınlarının en üstünleridirler. Eshâbının hepsi de, Peygamberlerden başka, bütün insanların en üstünleridirler. Doğum ve vefât şehirleri olan Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevvere, yeryüzünün en kıymetli yerleridir. Mescid-i şerifinde kılınan bir rekât namaza, bin rekât sevâbı yazılır. Başka ibâdetler için de böyledir. Kabri ile minberi arası, Cennet bahçesidir. Peygamber Efendimiz: “Öldükten sonra beni ziyâret eden, diri iken etmiş gibidir. Haremeyn’den birinde ölen bir mü’min, kıyâmet günü emîn olarak diriltilir” buyurdu. [Mekke ve Medîne şehirlerine “Haremeyn” denir.] 44- Nesep ve sebep bakımından, yâni kan ve nikâh bakımından olan akrabâlığın kıyâmette faydası yoktur. Ama Resûlullahın akrabâsı bundan müstesnâdır. 45- Herkesin soyu, oğlundan devâm eder. Muhammed aleyhisselâmın soyu ise, Kızı Fâtıma’dandır. Bu husûs, hadîs-i şerîf ile de bildirilmiştir. 46- Onun mübârek ismini taşıyan hakîkî müminler Cehenneme girmeyecektir. 47- Resûlullah vefât edeceği zaman, önce Cebrâîl aleyhisselâm gelip, Allahü teâlâdan selâm getirdi ve hâtırını sorduğunu söyledi. Vefât edeceğini bildirdi. Kendisi ve ümmeti için çok müjdeler verdi. 48- Azrâîl aleyhisselâm da, onun mübârek ruhunu almak için insan şeklinde geldi. İçeri girmek için, kendisinden izin istedi. 49- Kabrinin içindeki toprak, her yerden ve Kâbe’den [hattâ Cennetlerden de] efdaldir, daha üstündür. 50- Kabrinde, bilmediğimiz bir hayât ile diridir. Kabrinde Kur’ân-ı kerîm okur, namaz kılar. Bütün Peygamberler de böyledir. 51- Dünyânın her yerinde Resûlullaha salevât okuyan Müslümanları işiten melekler, kabrine gelip haber verirler. Kabrini her gün binlerce melek ziyâret eder. 52- Ümmetinin amelleri ve ibâdetleri her sabâh ve akşam kendisine gösterilir. Bunları yapanları da görür. Günâh işleyenlerin affolması için duâ eder.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101566
  % 1.76
 • 5.6804
  % -0.1
 • 6.3745
  % -0.15
 • 7.0989
  % 0.44
 • 260.647
  % -0.02
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT