BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Euro bölgesi için ortak ekonomi yönetimi olmalı

Euro bölgesi için ortak ekonomi yönetimi olmalı

AB Dö­nem Baş­ka­nı F­ran­sa’nın Cum­hur­baş­ka­nı Nicholas Sar­kozy, zor du­ru­ma dü­şen ban­ka­la­rın ya­ban­cı­la­rın e­li­ne düş­me­me­si i­çin dev­let fo­nu ö­ner­diAB Dö­nem Baş­ka­nı F­ran­sa’nın Cum­hur­baş­ka­nı Nicholas Sar­kozy, zor du­ru­ma dü­şen ban­ka­la­rın ya­ban­cı­la­rın e­li­ne düş­me­me­si i­çin dev­let fo­nu ö­ner­di Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Nic­ho­las Sar­kozy, ma­li sek­tö­rün ye­ni­den dü­zen­len­me­sin­den ya­na ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Av­ru­pa Bir­li­ği dö­nem baş­ka­nı olan Fran­sa­’nın Cum­hur­baş­ka­nı Sar­kozy, kü­re­sel kriz ile bir­lik­te zor du­ru­ma dü­şen ban­ka­la­rın ya­ban­cı­la­rın eli­ne düş­me­si­ni en­gel­le­mek için dev­let fon­la­rı oluş­tur­ma­sı­nı tav­si­ye et­ti. ASYA’YI İKNA EDECEK Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’n­da ko­nu­şan Sar­kozy, ma­li sek­tö­rün ye­ni­den dü­zen­len­me­sin­den ya­na ol­du­ğunu be­lirt­ti ve ye­ni dü­zen­le­me­ler çer­çe­ve­sin­de dev­let­ten yar­dım alan ban­ka­la­rın, bu yar­dı­mı ver­gi avan­taj­lı ül­ke­ler­de kul­lan­ma­sı­nın da önü­ne ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Sar­kozy, ge­le­cek haf­ta Pe­ki­n’­de dü­zen­le­ne­cek AB-As­ya zir­ve­sin­de, Avrupa Birliği adı­na, As­ya ül­ke­le­ri­ni, ulus­la­ra­ra­sı ma­li sis­tem­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan re­form­lar ko­nu­sun­da ik­na et­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı­nı söy­le­di. A­lış­kan­lık­la­rı de­ğiş­ti­re­lim ­Sar­kozy, Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Jo­se Ma­nu­el Bar­ro­so ve Av­ru­pa Par­la­men­to­su Baş­ka­nı Hans Gert Pöt­te­ring i­le ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Ban­ka­la­ra u­ya­rı­da bu­lu­nan Sar­kozy, “Kö­tü a­lış­kan­lık­lar­dan kur­tul­ma za­ma­nı. Ar­tık dev­let pa­ra­sıy­la iş gö­ren ban­ka­lar ver­giden muaf ülkelerle iş ya­pa­ma­ya­cak” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT