BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öcalan’a ‘sayın’ diye hitap etti

Öcalan’a ‘sayın’ diye hitap etti

DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk, Di­yar­ba­kır’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Kürt­le­rin so­kak­lar­da top­lan­ma­la­rı­nın se­be­bi­nin Ab­dul­lah Öca­lan’a uy­gu­la­nan fi­zi­ki şid­det ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Sa­yın Ab­dul­lah Öca­lan’ın 2006 yı­lın­da ze­hir­le­ne­rek öl­dü­rül­mek is­ten­di­ği or­ta­ya çık­tı.DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk, Di­yar­ba­kır’da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Kürt­le­rin so­kak­lar­da top­lan­ma­la­rı­nın se­be­bi­nin Ab­dul­lah Öca­lan’a uy­gu­la­nan fi­zi­ki şid­det ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Sa­yın Ab­dul­lah Öca­lan’ın 2006 yı­lın­da ze­hir­le­ne­rek öl­dü­rül­mek is­ten­di­ği or­ta­ya çık­tı. Öca­lan’a dö­nük ge­liş­ti­ri­len po­li­ti­ka­la­rın Kürt hal­kı­na yö­ne­lik ol­du­ğu­nu he­pi­miz bi­li­yo­ruz” de­di. Öca­lan’a sık sık ‘sa­yın’ di­ye hi­tap eden Türk, “1980 dar­be­si hem Kürt hal­kı için hem de bir bü­tün Tür­ki­ye için eşi ben­ze­ri gö­rül­me­miş si­ya­si sos­yal ve kül­tü­rel soy­kı­rı­ma se­bep ol­du” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT