BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Beklenen oldu!

Beklenen oldu!

Hiç kim­se şa­şır­ma­dı bu ma­çın so­nu­cu­na... Baş­ka­nın­dan, fut­bol­cu­su­na, ga­ze­te­ci­sin­den, so­kak­ta­ki ada­ma ka­dar her­kes bi­li­yor­du F.Bah­çe’nin ye­ni­le­ce­ği­ni... Sa­rı­la­ci­vert­li ta­kı­mın oyun­cu­la­rı bi­le, “Ba­ri fark ye­me­ye­lim” dü­şün­ce­sin­dey­di. Ar­se­nal, genç, di­na­mik ve çok iyi kon­tra­ta­ğa kal­kan bir ekip...Hiç kim­se şa­şır­ma­dı bu ma­çın so­nu­cu­na... Baş­ka­nın­dan, fut­bol­cu­su­na, ga­ze­te­ci­sin­den, so­kak­ta­ki ada­ma ka­dar her­kes bi­li­yor­du F.Bah­çe’nin ye­ni­le­ce­ği­ni... Sa­rı­la­ci­vert­li ta­kı­mın oyun­cu­la­rı bi­le, “Ba­ri fark ye­me­ye­lim” dü­şün­ce­sin­dey­di. Ar­se­nal, genç, di­na­mik ve çok iyi kon­tra­ta­ğa kal­kan bir ekip... Hız­lı oy­nu­yor­lar, ça­buk ço­ğa­lı­yor­lar. Ağır F.Bah­çe de­fan­sı kar­şı­sın­da çok ko­lay po­zis­yon­lar bul­du­lar. Şam­pi­yon­lar Li­gi maç­la­rın­da ta­kı­mı­nı yak­ma­yı alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­ren Edu, dün ge­ce yi­ne sah­ne­dey­di. Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun ye­ni­len tüm gol­ler­de ha­ta­sı var­dı. Bu ka­dar çok sa­vun­ma ağır­lık­lı bir kad­roy­la sa­ha­ya çı­kan ve ra­ki­be bu ka­dar po­zis­yon ve­ren baş­ka bir ta­kım yok­tur her hal­de. Ar­se­nal, Fab­re­gas, Wal­cott ve Ade­ba­yor‘un adam ek­silt­me özel­li­ği­ni iyi kul­la­na­rak, ra­hat bir şe­kil­de so­nu­ca git­ti. Böy­le­si­ne önem­li bir maç­ta İn­gi­liz fut­bo­lu­nu en iyi bi­len Ka­zım‘ın kad­ro­ya alın­ma­ma­sı­na çok şa­şır­dım. Ga­li­ba Ara­go­nes ken­di­ni kov­dur­ma­yı ka­fa­sı­na koy­muş!.. *** F.Bah­çe’de Güi­za ha­re­ket­li bir fut­bol or­ta­ya koy­ma­sı­na rağ­men, önem­li gol po­zis­yon­la­rı­nı bo­zuk pa­ra gi­bi har­ca­dı. Kim­se Güi­za‘dan pres yap­ma­sı­nı, top çal­ma­sı­nı bek­le­mi­yor. Gol at­ma­sı­nı bek­li­yor. Dün ge­ce za­man­la­ma ha­ta­sı yü­zün­den of­sayt re­ko­ru kır­dı. Bi­raz da­ha dik­kat­li ol­sa fark bu ka­dar açıl­maz­dı. *** Ken­di­ne gü­ve­ni­ni yi­tir­miş, si­lik bir fut­bol or­ta­ya ko­yan F.Bah­çe, Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ben­ce ve­da et­ti. Ama da­ha bü­yük bir so­run ka­pı­da. He­def­siz­lik... Ta­kı­mın bu hal­le­re düş­me­si­nin, ave­raj ta­kı­mı ol­ma­sı­nın so­rum­lu­su F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi’dir. Ge­rek­li trans­fer­le­ri yap­ma­yan, yan­lış­ta ıs­rar eden ve fut­bo­lu çok iyi bil­di­ği­ni id­di­a eden Aziz Yıl­dı­rım, ar­tık mis­yo­nu­nu ta­mam­la­dı. Bu­nu sa­de­ce bir ta­raf­tar gru­bu de­ğil, ta­be­la­ya yan­sı­yan skor­lar da söy­lü­yor. Ta­bii an­la­ya­na...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT