BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > HIZLI YEMEK şişmanlatıyor

HIZLI YEMEK şişmanlatıyor

Hız­lı ve do­ya­na ka­dar ye­mek yi­yen ki­şi­le­rin ki­lo al­ma ris­ki­nin di­ğer­le­ri­ne gö­re 3 kat da­ha faz­la ol­du­ğu açık­lan­dı.Hız­lı ve do­ya­na ka­dar ye­mek yi­yen ki­şi­le­rin ki­lo al­ma ris­ki­nin di­ğer­le­ri­ne gö­re 3 kat da­ha faz­la ol­du­ğu açık­lan­dı. Ja­pon araş­tır­ma­cı­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­lan araş­tır­ma so­nuç­la­rı İn­gi­liz Tıp Der­gi­sin­de ya­yım­lan­dı. Yaş­la­rı 30 ila 69 ara­sın­da de­ği­şen 3 bin Ja­pon üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma so­nu­cun­da er­kek­le­rin ya­rı­sı­nın, ka­dın­la­rın ise ya­rı­sın­dan faz­la­sı­nın do­ya­na ka­dar, er­kek­le­rin yüz­de 45’inin, ka­dın­la­rın ise yüz­de 36’sı­nın ise hız­lı bir şe­kil­de ye­mek ye­di­ği­nin or­ta­ya çık­tı­ğı be­lir­til­di. Araş­tır­ma so­nu­cun­da, do­ya­na ka­dar ve hız­lı bir şe­kil­de ye­mek yi­yen ki­şi­le­rin, do­ya­na ka­dar ye­me­yen ve ya­vaş yi­yen ki­şi­le­re gö­re şiş­man­la­ma ih­ti­ma­li­nin 3 kat faz­la ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT