BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şeytan taşlamak

Şeytan taşlamak

Su­al: Her yıl şey­tan taş­la­nır­ken, iz­di­ham olu­yor, in­san­lar ölü­yor. Bu­na ça­re ola­rak şey­tan ge­ce taş­la­na­maz mı? Baş­ka bir yol bu­lu­na­maz mı, bir ted­bir alı­na­maz mı?Su­al: Her yıl şey­tan taş­la­nır­ken, iz­di­ham olu­yor, in­san­lar ölü­yor. Bu­na ça­re ola­rak şey­tan ge­ce taş­la­na­maz mı? Baş­ka bir yol bu­lu­na­maz mı, bir ted­bir alı­na­maz mı? CE­VAP: Her tür­lü ted­bir alı­na­bi­lir. An­cak or­ga­ni­ze ede­cek bir gü­ven­li­ğe ih­ti­yaç var­dır. Sa­de­ce bir ta­raf­tan gi­ri­lip, öte ta­raf­tan çı­kıl­sa yi­ne ge­rek­li ted­bir alın­mış olur. Ge­len­ler­le gi­den­ler ay­nı yo­lu pay­la­şın­ca iz­di­ha­ma se­bep olu­yor. Ta­vaf­ta da ted­bir alın­mı­yor. Ka­dın er­kek, has­ta sağ­lam ka­rı­şık olu­yor. Hâl­bu­ki bel­li sa­at­ler­de ka­dın­lar, yi­ne bel­li sa­at­ler­de er­kek­ler zi­ya­ret et­se ra­hat olur. Me­se­la, İs­tan­bul’da Hır­ka-i şe­rif­te, ka­dın­la­rın saa­ti ay­rı er­kek­le­rin saa­ti ay­rı­dır. Çok ra­hat olu­yor. Ta­vaf­ta da böy­le ya­pa­bi­lir­ler. Şey­ta­na taş atar­ken yü­rü­yen mer­di­ven­ler gi­bi şe­rit­ler ya­pı­la­bi­lir, met­ro, tren, tram­vay ya­pı­la­bi­lir. Bir ta­raf­tan gi­rip öte­ki ta­raf­tan çı­kar­lar. Hiç iz­di­ham ol­maz. Çö­züm is­ten­se ça­re çok­tur. Ge­ce de taş at­mak ca­iz­dir. Di­ni­mi­zin hük­mü aşa­ğı­da bil­di­ril­miş­tir: Mi­na’da, bay­ram gün­le­ri üç gün şey­tan taş­la­nır. Bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü Mi­na’da, Cem­re-i Aka­be [Bü­yük Şey­tan] de­ni­len yer­de iki bu­çuk met­re­den ve­ya da­ha uzak­tan Cem­re [Bü­yük Şey­tan] ye­ri­ni gös­te­ren du­va­rın di­bi­ne no­hut ka­dar ye­di taş atı­lır. Er­te­si sa­ba­ha ka­dar ca­iz­se de, o gün öğ­le­den ön­ce at­mak sün­net­tir. Bay­ra­mın ikin­ci gü­nü, öğ­le na­ma­zın­dan son­ra üç ay­rı yer­de, ye­di­şer taş atı­lır. Mes­cid-i Hıf’e ya­kın olan­dan baş­la­nır. Ön­ce kü­çük şey­tan, son­ra or­ta şey­tan ve bü­yük şey­ta­na ye­di taş atı­lır, top­lam 21 taş eder. Bay­ra­mın üçün­cü gü­nü de böy­le ye­di­şer taş atı­lır ki, hep­si 49 taş olur. [Ay­nen ikin­ci gün­kü gi­bi.] Bu taş­lar, bi­rin­ci gün öğ­le­den ön­ce atı­lır, ikin­ci ve üçün­cü gün öğ­le­den son­ra atı­lır. Üçün­cü gü­nü gü­neş bat­ma­dan ön­ce, Mi­na’dan ay­rı­lı­nır. Dör­dün­cü gün de Mi­na’da ka­lıp, sa­bah­tan gü­ne­şin ba­tı­şı­na ka­dar di­le­di­ği za­man 21 taş da­ha at­mak müs­te­hab­dır. [Kü­çük, or­ta ve bü­yük şey­ta­na ye­di­şer taş atı­lır.] Dör­dün­cü gü­nü sa­ba­ha ka­dar Mi­na’da ka­lıp da taş at­ma­dan ay­rı­lır­sa, ce­za ola­rak ko­yun kes­mek ge­re­kir. (S. Ebe­diy­ye) “SU­LU” ZEM­ZEM! Su­al: Zem­zem azal­dık­ça, içi­ne su ila­ve ede­rek, ço­ğalt­mak­ta mah­zur var mı­dır? CE­VAP: O za­man, su­lu zem­zem olur. Su çok kon­muş­sa, zem­zem­li su olur. Zem­zem özel­li­ği aza­lır. İçi­ne su ila­ve et­me­den iç­me­li­dir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT