BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İSMEK’te enerji verimliliği eğitimi

İSMEK’te enerji verimliliği eğitimi

2008 yı­lı­nın “E­ner­ji Ve­rim­li­li­ği Yı­lı” i­lan e­dil­me­si se­be­biy­le yü­rü­tü­len “Bi­na­lar­da E­ner­ji Ve­rim­li­li­ği­ne Yö­ne­lik Top­lum Bi­lin­ci­nin Ar­tı­rıl­ma­sı P­ro­je­si” kap­sa­mın­da İS­MEK kur­si­yer­le­ri­ne 2 sa­at sü­ren bir bil­gi­len­dir­me se­mi­ne­ri ve­ril­di.2008 yı­lı­nın “E­ner­ji Ve­rim­li­li­ği Yı­lı” i­lan e­dil­me­si se­be­biy­le yü­rü­tü­len “Bi­na­lar­da E­ner­ji Ve­rim­li­li­ği­ne Yö­ne­lik Top­lum Bi­lin­ci­nin Ar­tı­rıl­ma­sı P­ro­je­si” kap­sa­mın­da İS­MEK kur­si­yer­le­ri­ne 2 sa­at sü­ren bir bil­gi­len­dir­me se­mi­ne­ri ve­ril­di. E­ği­ti­min­de, İS­MEK kur­si­yer­le­ri­ne, ev­le­rin­de tü­ket­tik­le­ri e­ner­ji­yi na­sıl ve­rim­li kul­la­na­cak­la­rı ko­nu­sun­da bil­gi­ler ve­ri­lir­ken, ör­nek uy­gu­la­ma­lar­dan da bah­se­dil­di. Bi­nin ü­ze­rin­de İS­MEK kur­si­ye­ri böy­le­ce, hem çev­re­nin ko­run­ma­sı­na, hem de ö­de­dik­le­ri fa­tu­ra­la­rı na­sıl a­zal­ta­bi­le­cek­le­ri­ne i­liş­kin p­ra­tik bil­gi­ler e­din­di­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT