BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ergenekon’da reddi hakim talepleri kabul edilmedi

Ergenekon’da reddi hakim talepleri kabul edilmedi

“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­na ba­kan İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, red­di ha­kim ta­lep­le­ri­ni red­det­ti.“Er­ge­ne­kon” da­va­sı­na ba­kan İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, red­di ha­kim ta­lep­le­ri­ni red­det­ti. Mah­ke­me­nin, “yet­ki­siz­lik” ka­ra­rı ve­ril­me­si ve da­va­da gö­rev­len­di­ri­len sav­cı­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si yö­nün­de­ki di­ğer ba­zı ta­lep­le­ri ise du­ruş­ma­da ka­ra­ra bağ­la­ya­ca­ğı be­lir­til­di. Bu­gün­kü du­ruş­ma için sa­lon­da ge­rek­li ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı ve ilk du­ruş­ma­da­ki prob­lem­le­rin ya­şan­ma­ya­ca­ğı be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT