BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KADIKÖY'E DOĞRU

KADIKÖY'E DOĞRU

G.Sa­ray, U­E­FA Ku­pa­sı’n­da g­rup­lar­da­ki ilk ma­çın­da O­lim­pi­a­kos’u a­ğır­lı­yor. 2000 yı­lın­da UE­FA Ku­pa­sı’nı mü­ze­si­ne gö­tü­ren sa­rı­-kır­mı­zı­lı­lar, bu se­ne Şük­rü Sa­ra­coğ­lu’nda oy­na­na­cak fi­nal­de ay­nı ba­şa­rı­yı tek­rar­la­ya­bil­mek için ilk adı­mı­nı ata­cak...G.Sa­ray, U­E­FA Ku­pa­sı’n­da g­rup­lar­da­ki ilk ma­çın­da O­lim­pi­a­kos’u a­ğır­lı­yor. 2000 yı­lın­da UE­FA Ku­pa­sı’nı mü­ze­si­ne gö­tü­ren sa­rı­-kır­mı­zı­lı­lar, bu se­ne Şük­rü Sa­ra­coğ­lu’nda oy­na­na­cak fi­nal­de ay­nı ba­şa­rı­yı tek­rar­la­ya­bil­mek için ilk adı­mı­nı ata­cak... MA­ÇIN HA­KE­Mİ GON­ZA­LEZ Be­şik­taş’ın Av­ru­pa’ya er­ken ve­da et­me­si­nin ar­dın­dan, F.Bah­çe’nin de Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde kö­tü so­nuç­lar al­ma­sıy­la ar­ka ar­ka­ya sar­sı­lan Türk fut­bo­lu, G.Sa­ray’la te­sel­li bul­mak is­ti­yor. UE­FA Ku­pa­sı 2. tur B Gru­bu’nda­ki ilk ma­çın­da bu ak­şam İs­tan­bul’da Yu­na­nis­tan’ın Olim­pi­akos ta­kı­mıy­la kar­şı­la­şa­cak olan G.Sa­ray’ın he­de­fi, 8 yıl ön­ce mü­ze­si­ne gö­tür­dü­ğü ku­pa­yı bu de­fa Ka­dı­köy’de ye­ni­den ha­va­ya kal­dır­mak. Ali Sa­mi Yen’de 21.15’te baş­la­ya­cak kar­şı­laş­ma­yı İs­pan­yol Gon­za­lez yö­ne­te­cek. KEN­Dİ­Mİ­Zİ GÖS­TE­RE­CE­ĞİZ Olim­pi­akos ma­çı ön­ce­si Flor­ya’da bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el Skib­be, Av­ru­pa’da oy­na­ya­cak­la­rı maç­la­rı, “Ulus­la­ra­ra­sı alan­da ken­di­mi­zi ye­ni­den gös­ter­me fır­sa­tı” şek­lin­de de­ğer­len­dir­di. Yu­nan tem­sil­ci­si­nin son 10 yıl­dır ken­di li­gi­ne dam­ga vur­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Al­man ho­ca, “Özel­lik­le ofan­sif alan­da ra­ki­bi­mi­zin önem­li si­lah­la­rı var. Dia­go Gal­le­ti gi­bi ça­buk ve tek­nik oyun­cu­la­ra sa­hip­ler. Bu şu de­mek; de­fan­sif an­lam­da epey­ce işi­miz ola­cak. Dik­kat­li dav­ran­ma­lı­yız” de­di. Fİ­NAL İÇİN İLK ADIM Grup­ta 4 zor­lu ma­ça çı­ka­cak­la­rı­nı be­lir­ten Skib­be, “Baş­ka­nı­mız Ad­nan Po­lat’ın Ka­dı­köy’de fi­nal dü­şün­ce­si­ni ger­çek­leş­tir­mek yo­lun­da ilk adı­mı­mı­zı at­ma­mız için önü­müz­de iyi bir fır­sat var. UE­FA Ku­pa­sı’nda iler­le­mek is­ti­yo­ruz. Müm­kün ol­du­ğun­ca faz­la pu­an top­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Son ola­rak lig­de Trab­zons­por ma­çın­da ger­çek­ten iyi bir oyun ser­gi­le­dik. Bun­dan do­la­yı kad­ro­da çok bü­yük de­ği­şik­lik­ler ol­ma­ya­cak. Ada­le­sin­de sa­kat­lık olan Ay­dın Yıl­maz’ı çok ara­ya­ca­ğız. Çün­kü ça­buk bir oyun­cu” de­di. > Er­can YIL­DIZ SKİB­BE TA­KI­MI BOZ­MA­YA­CAK G.Sa­ray’ın ho­ca­sı Skib­be, Trab­zon ma­çı­nı ka­za­nan kad­ro­yu boz­ma­ya­cak. Sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Sab­ri ve Ay­han’ın iğ­ney­le sa­ha­ya çı­ka­cak­la­rı be­lir­til­di. Meh­met To­pal ve Lin­de­roth’un da sa­kat ol­ma­sıy­la ön li­be­ro­da al­ter­na­tif­siz ka­lan Ay­han’ın ma­ça ye­tiş­ti­ri­le­ce­ği ifa­de edil­di. Son ça­lış­ma­sı­nı Flor­ya’da ger­çek­leş­ti­ren sa­rı­kır­mı­zı­lı­lar id­man son­ra­sı kam­pa gir­di. G.Saraylı futbolcuların çalışmada oldukça neşeli oldukları gözlendi. UE­FA Ku­pa­sı 2. Tur B gru­bu ma­çı >> G.SA­RAY De Sanc­tis Sab­ri Em­re Aşık Ser­vet Ha­kan Bal­ta Mei­ra Ay­han Ar­da Lin­coln Ke­well Ba­ros TD: Mic­ha­el Skib­be SA­KAT: Ha­san Şaş, Lin­de­roth, Meh­met To­pal, Em­re Gün­gör, >> OLIM­PI­AKOS Ni­ko­po­li­dis To­ro­si­dis Ant­zas Le­an­dro Do­mi Pat­sat­zog­lo­u Le­des­ma Men­dri­nos Le­to Gal­let­ti Ko­va­ce­vic TD: Er­nes­to Val­ver­de SA­KAT: Djord­je­vic, Du­du, Stol­ti­dis, Ra­ul Bra­vo HA­KEM­LER: Edu­ar­do Itur­ral­de Gon­za­lez, Ju­an Car­los Yus­te Ji­me­nez, Jon Nu­nez Fer­nan­dez (İs­pan­ya) STAT: Ali Sa­mi Yen SA­AT: 21:15 Av­ru­pa’da 212. maç UE­FA Ku­pa­sı 2. tur B Gru­bu ilk haf­ta ma­çın­da bu ak­şam Yu­na­nis­tan’ın Olim­pi­akos ta­kı­mı­nı ko­nuk ede­cek G.Sa­ray, Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da­ki 212. kar­şı­laş­ma­sı­na çı­ka­cak. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, 211 maç­ta 77 ga­li­bi­yet, 81 ye­nil­gi, 53 be­ra­ber­lik el­de et­ti, 280 gol atıp 313 gol ye­di. G.SA­RAY NOT­LA­RI Ha­san Şaş 5-6 ay yok G.Sa­ray’ın tec­rü­be­li fut­bol­cu­la­rın­dan Ha­san Şaş, Acı­ba­dem Has­ta­ne­si’nde Prof. Dr. Ömer Ta­şer ta­ra­fın­dan, sağ diz ön çap­raz ba­ğın­dan ame­li­yat ol­du. Ha­san Şaş’ın or­ta­la­ma 5-6 ay sa­ha­lar­dan uzak ka­la­ca­ğı açık­lan­dı. Yu­nan­lar id­di­alı gel­di G.Sa­ray’ın ra­ki­bi Olim­pi­akos sa­bah er­ken sa­at­ler­de İs­tan­bul’a gel­di. Oyun­cu­lar­dan Di­di­er Ar­sen Mar­cel Do­mi, ba­sın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı üze­ri­ne G.Sa­ray’ın iyi bir ta­kım ol­du­ğu­nu, an­cak İs­tan­bul’a ka­zan­ma­ya gel­dik­le­ri­ni söy­le­di. Olim­pi­akos’la ikin­ci ran­de­vu G.Sa­ray 2003-04 se­zo­nun­da Şam­pi­yon­lar Li­gi grup maç­la­rın­da kar­şı­laş­tı­ğı Olim­pi­akos’u ilk maç­ta 1-0 mağ­lup eder­ken, dep­las­man­da ise ra­ki­bi­ne 3-0 ye­nil­miş­ti. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar UE­FA Ku­pa­sı grup maç­la­rın­da dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı Pa­ni­oni­os’u ise 3-0 mağ­lup et­me­yi ba­şar­mış­tı. 12 yıl­da 11 şam­pi­yon­luk Son dört yı­lı­nı lig­de şam­pi­yon bi­ti­ren, son 12 se­zo­nun ise 11’ini şam­pi­yon ta­mam­la­yan G.Sa­ray’ın ra­ki­bi Olim­pi­akos, bu se­zon da lig­de 6 maç­ta 5 ga­li­bi­yet, 1 be­ra­ber­lik­le li­der­lik kol­tu­ğun­da otu­ru­yor. Ga­la­ta­sa­ray geç­mi­şi­ni arı­yor G.Sa­ray, ta­ri­hin­de­ki en önem­li ba­şa­rı­lar­dan bi­ri­ni ka­zan­dı­ğı UE­FA Ku­pa­sı’nda, bu­gün Olim­pi­akos kar­şı­sın­da 46. ran­de­vu­su­na çı­ka­cak. Şam­pi­yon­lar Li­gi ön ele­me­sin­de Ste­au­a’ya ele­nen sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, son yıl­lar­da­ki ba­şa­rı­sız­lı­ğı­nı unut­tur­mak is­ti­yor. Hert­ha tem­kin­li G.Sa­ray’ın UE­FA’da­ki ra­kip­le­rin­den Hert­ha Ber­lin’in me­na­je­ri Die­ter Hoe­ness, grup­ta her ta­kı­mın bir­bi­ri­ni ye­ne­bi­le­cek güç­te ol­du­ğu­nu söy­ler­ken, ‘’İyi gü­nü­müz­de 4 ta­kı­mı da ye­ne­bi­li­riz, kö­tü gü­nü­müz­de de ye­ni­le­bi­li­riz. Ben­fi­ca’yı ye­nip iyi bir baş­lan­gıç yap­mak is­ti­yo­ruz’’ de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT