BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Malki davasının tetikçisi Türkeş yakayı ele verdi

Malki davasının tetikçisi Türkeş yakayı ele verdi

Bur­sa’da 13 yıl ön­ce Mu­se­vi asıl­lı iş ada­mı Ne­sim Mal­ki’nin öl­dü­rül­me­si­nin te­tik­çi­le­rin­den ol­du­ğu id­di­asıy­la mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dık­tan son­ra hak­kın­da gı­ya­bi tu­tuk­la­ma ka­ra­rı çı­kar­tı­lan ve 9 ay­dır ara­nan Bur­ha­net­tin Tür­keş, po­li­sin ger­çek­leş­tir­di­ği ope­ras­yon­la ya­ka­lan­dı.Os­man Akın- Uğur Us­lu­baş-BUR­SA İHA Bur­sa’da 13 yıl ön­ce Mu­se­vi asıl­lı iş ada­mı Ne­sim Mal­ki’nin öl­dü­rül­me­si­nin te­tik­çi­le­rin­den ol­du­ğu id­di­asıy­la mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dık­tan son­ra hak­kın­da gı­ya­bi tu­tuk­la­ma ka­ra­rı çı­kar­tı­lan ve 9 ay­dır ara­nan Bur­ha­net­tin Tür­keş, po­li­sin ger­çek­leş­tir­di­ği ope­ras­yon­la ya­ka­lan­dı. Ad­li­ye­ye sevk edi­len Tür­keş, ga­ze­te­ci­le­re “Tek­rar mer­ha­ba” der­ken, “Aran­dı­ğı­mı bil­mi­yo­rum, bil­sem po­li­se gi­der tes­lim olur­dum” de­di. Trak­tö­re bi­nip köy iş­le­riy­le uğ­raş­tı­ğı be­lir­le­nen Tür­keş evi­nin önün­de pu­su ku­ran po­li­sin ek­mek al­ma­ya gi­der­ken ger­çek­leş­tir­di­ği bas­kın­la ya­ka­lan­dı. Mu­se­vi asıl­lı iş ada­mı Ne­sim Mal­ki, 1995 yı­lın­da Ye­ni Ya­lo­va yo­lu üze­rin­de ara­cı­nın için­de öl­dü­rül­müş­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT