BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gül: Türkiye krizde panik yaşayacak ülkelerden değil

Gül: Türkiye krizde panik yaşayacak ülkelerden değil

Tür­ki­ye’nin kü­re­sel k­ri­ze ha­zır­lık­lı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, “İn­san­la­rı pa­ni­ğe sevk et­me­nin hiç­bir an­la­mı yok” de­di> Ra­ma­zan Al­ma­ça­yır İS­TAN­BUL İ­HA ­ İs­tan­bul Ti­ca­ret O­da­sı (İ­TO) Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş, İs­tan­bul Ti­ca­ret Ü­ni­ver­si­te­si’nin a­ka­de­mik yı­lı a­çı­lış tö­re­ni­ne ka­tı­lan Cum­hur­baş­ka­nı Gül’e bir p­la­ket sun­du. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na a­lan kü­re­sel k­riz­den, kü­re­nin i­çin­de bu­lu­nan her­ke­sin az ve­ya çok et­ki­le­ne­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bir te­laş ve pa­ni­ğe sevk et­me­nin hiç­bir an­la­mı yok, Tür­ki­ye ke­sin­lik­le pa­nik ya­şa­yan ül­ke­ler du­ru­mun­da de­ğil­dir” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, İs­tan­bul Ti­ca­ret Ü­ni­ver­si­te­si’nin 2008-2009 a­ka­de­mik yı­lı a­çı­lı­şı i­le ü­ni­ver­si­te­nin Kü­çük­ya­lı yer­leş­ke­si­nin a­çı­lış tö­re­nin­de ko­nuş­tu. K­RİZ­DEN DERS AL­DIK Ko­nuş­ma­sın­da, 2001 yı­lın­da a­lı­nan ted­bir­le­rin, Tür­ki­ye’yi bu ma­li k­riz­den o­la­bil­di­ği­nce ko­ru­du­ğu­na dik­kat çe­ken Gül, “Yo­ğur­du üf­le­ye­rek yi­ye­ce­ğiz çün­kü süt­ten ağ­zı­mız yan­dı” di­ye ko­nuş­tu. “Tüm ül­ke­ler­de ko­ru­ma­cı ted­bir­ler ar­ta­cak” di­yen Gül, şöy­le de­vam et­ti: “Geç­miş k­ri­zin öğ­ret­tik­le­rin­den do­la­yı ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de a­lı­nan ted­bir­ler, bi­zi bu­gün ko­ru­mak­ta­dır. O gün­ler­de ku­ral­la­rı­mız çok da­ha fark­lıy­dı. Bu­gün Av­ru­pa’da şi­ka­yet e­di­len ku­ral­lar­dan çok da­ha ge­ri­dey­dik. İ­na­nıl­maz yol­suz­luk­lar söz ko­nu­suy­du. A­ma ders al­dı­ğı­mız i­çin dü­ze­ni­mi­zi i­yi kur­duk. Kü­re­nin i­çin­de bu­lu­nan her­kes bun­dan et­ki­le­ne­ce­ği i­çin ha­zır­lık­la­rı­mı­zı en i­yi şe­kil­de yap­mak du­ru­mun­da­yız. Or­ta­mı bir te­laş ve pa­ni­ğe sevk et­me­nin hiç­bir an­la­mı yok. Tür­ki­ye ke­sin­lik­le pa­nik ya­şa­yan ül­ke­ler du­ru­mun­da de­ğil­dir. Hâ­la ABD’de di­be vu­rul­du mu, vu­rul­ma­dı mı bu­nun tar­tış­ma­sı ya­pıl­mak­ta­dır. Bu­nun yan­sı­ma­la­rı­nın na­sıl o­la­ca­ğı bi­li­ne­mez.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT