BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Erdoğan: Türkiye yatırım için en güvenli liman

Erdoğan: Türkiye yatırım için en güvenli liman

Ya­ban­cı ya­tı­rı­mın bu yıl 15 mil­yar do­la­rı bu­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Er­do­ğan, bu­nun Tür­ki­ye’nin ne den­li gü­ven­li bir li­man ol­du­ğu­nu gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti> Mus­ta­fa Se­zer CE­SUR RE­FORM­LAR GER­ÇEK­LEŞ­TİR­DİK Her alan­da ce­sur re­form­lar yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Er­do­ğan, “5 se­ne­de Tür­ki­ye eko­no­mi­si yıl­lık or­ta­la­ma 6,8 ora­nın­da bü­yü­me kay­det­ti. Bu oran dün­ya or­ta­la­ma­sı­nın üze­rin­de” de­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kü­re­sel kri­ze rağ­men ya­tı­rı­mın sür­me­si­nin Tür­ki­ye’nin ne ka­dar gü­ven­li bir li­man ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du­ğu­nu söy­le­di. Er­do­ğan, MÜ­Sİ­AD ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 12. Ulus­la­ra­ra­sı İş Fo­ru­mu Kon­gre­si’nin açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin son du­ru­mu hak­kın­da bil­gi ver­di. Ma­li di­sip­lin nok­ta­sın­da son de­re­ce has­sas dav­ran­dık­la­rı­nı ve dav­ran­ma­ya da de­vam et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Er­do­ğan, “Ulus­la­ra­ra­sı doğ­ru­dan ya­tı­rım­lar 2003 yı­lı­na ka­dar yıl­da 1 mil­yar do­la­rı geç­mi­yor­du. Ge­çen yıl so­nu iti­ba­riy­le bu, yıl­da 22 mil­yar do­la­ra ulaş­tı. Bu yıl da öy­le zan­ne­di­yo­rum ki bü­tün olum­suz­luk­la­ra rağ­men 15 mil­yar do­la­rı ya­ka­la­ya­ca­ğız. Kü­re­sel kriz ne­de­niy­le bu mik­ta­rın, bu dü­şü­şe rağ­men bu­ra­da ol­ma­sı Tür­ki­ye’nin ne den­li gü­ven­li bir li­man ol­du­ğu­nun ifa­de­si­dir” de­di. PKK DÜN­YA­YI TEH­DİT EDİ­YOR Ko­nuş­ma­sın­da te­rör olay­la­rı­nı da de­ğer­len­di­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan, te­rör ör­gü­tü­nün sa­de­ce Tür­ki­ye’yi teh­dit et­ti­ği­ne ina­nan­la­rın ya­nı­la­ca­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Te­rör ör­gü­tü ay­nı za­man­da uyuş­tu­ru­cu ve si­lah ka­çak­çı­lı­ğı yo­luy­la hem böl­ge, hem de Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ni teh­dit edi­yor” de­di. POR­TRESİ HE­Dİ­YE EDİL­Dİ MÜ­Sİ­AD ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 12. Ulus­la­ra­ra­sı İş Fo­ru­mu Kon­gre­si’nin açı­lı­şı­na ka­tı­lan Baş­ba­kan Er­do­ğan, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da Tür­ki­ye’nin sa­de­ce ulaş­tır­ma ve ener­ji köp­rü­sü ola­rak de­ğil, me­de­ni­yet­ler ara­sı dost­luk ve ba­rış köp­rü­sü ola­rak da üze­ri­ne dü­şe­ni yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Açı­lış so­nun­da Er­do­ğan’a por­tresi he­di­ye edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93274
  % 0.29
 • 4.8047
  % -0.33
 • 5.5945
  % -0.02
 • 6.2521
  % -0.08
 • 189.132
  % 0.05
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT