BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bu teklif, kanunlaşmalı

Bu teklif, kanunlaşmalı

Mil­lî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ke­mal Yar­dım­cı bir ka­nun tek­li­fi ha­zır­la­mış. Tek­li­fe gö­re şe­hit ev­lat­la­rı için üni­ver­si­te­ye gi­riş im­ti­ha­nın­da yüz­de 1’lik bir kon­ten­jan ay­rı­la­cak.Mil­lî Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ke­mal Yar­dım­cı bir ka­nun tek­li­fi ha­zır­la­mış. Tek­li­fe gö­re şe­hit ev­lat­la­rı için üni­ver­si­te­ye gi­riş im­ti­ha­nın­da yüz­de 1’lik bir kon­ten­jan ay­rı­la­cak. Bu hak­kı, şe­hit su­bay ve po­lis ço­cuk­la­rı ve da­ha şü­mul­lü ifa­dey­le em­ni­yet kuv­vet­le­ri­nin ar­ka­da ka­lan yav­ru­la­rı kul­la­na­cak­lar. On­la­ra üni­ver­si­te­ye im­ti­han­sız gir­me im­kâ­nı ta­nı­na­cak. Ba­ba hi­ma­ye­si­ni kay­bet­miş ye­tim­ler dev­let şef­ka­ti­ni bu­la­cak­lar. Çok ye­rin­de bir tek­lif... Çok lü­zum­lu. Ka­nun­laş­ma­sı şart. Ev­lat, bir ni­met. Po­lis, as­ker, gü­ven­lik men­su­bu, on­la­rı ar­ka­da bı­ra­ka­rak va­tan ha­ini­nin, düş­ma­nın, te­rö­ris­tin pe­şin­de yaz-kış, dağ-ba­yır de­me­den ko­şu­yor. Bun­lar­dan ba­zı­la­rı ne ya­zık ki sa­kat ka­lı­yor ba­zı­sı­nı kay­be­di­yo­ruz. Ateş düş­tü­ğü ye­ri ya­kar. Bir şe­hit ce­na­ze­si he­pi­mi­zin yü­re­ği­ni ka­vur­mak­ta. Fa­kat o ateş, şe­hi­din ana-ba­ba­sı, eşi-ev­la­dı ka­dar kim­se­yi yak­maz. O kah­ra­man­la­rı da on­la­rın ar­ka­da bı­rak­tı­ğı dul ve ye­tim­le­ri de unut­ma­ma­lı. Dua­lar­la unut­ma­ma­lı, ve­ri­le­cek des­tek­ler­le unut­ma­ma­lı. Dev­le­tin de­va­mı, ül­ke­nin bü­tün­lü­ğü, mil­le­tin re­fah ve hu­zu­ru için kur­şun ve bom­ba üze­ri­ne gi­den, ma­yın tu­zak­la­rı­na dü­şen as­ker ve po­li­sin ak­lı­na ana­sı­nın te­da­vi­si, eşi­nin ih­ti­ya­cı, ev ki­ra­sı ve ço­cu­ğu­nun is­tik­bal ta­sa­sı gel­me­me­li. Dev­let, on­la­ra “sen bun­la­rı dü­şün­me, on­lar be­nim te­mi­na­tım­da” de­miş ol­ma­lı. De­di­ği­ni de faz­la­sıy­la yap­ma­lı. Bu se­bep­le şe­hit ço­cu­ğu­nun üni­ver­si­te­ye im­ti­han­sız gir­me­si için ve­ri­len tek­lif mut­la­ka ger­çek ol­ma­lı­dır. Bu ve di­ğer sos­yal iyi­leş­tir­me­ler, ma­aş ve taz­mi­nat ar­tış­la­rı bü­yük bir mâ­ne­vi des­tek ola­cak­tır. Şu var ki bu yol, sa­de­ce şe­hit ço­cuk­la­rı­na de­ğil, te­ker­lek­li san­dal­ye­ye bağ­lı ka­lan ga­zi ço­cuk­la­rı­na da ta­nın­ma­lı. Tek­lif ge­niş­le­til­me­li­dir. Ka­nun tez za­man­da çık­ma­lı. Çık­ma­sı şüp­he­siz ki em­ni­yet kuv­vet­le­ri­mi­ze bü­yük bir güç ka­ta­cak­tır. Sa­yın Yar­dım­cı’yı kut­lu­yo­ruz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT