BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Karayolları için 50 milyar YTL lazım

Karayolları için 50 milyar YTL lazım

Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ca­hit Tur­han, mü­dür­lü­ğün so­rum­lu­lu­ğun­da­ki yol­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si, ge­liş­ti­ril­me­si için ya­tı­rım prog­ra­mın­da bu­lu­nan pro­je­le­rin top­lam be­de­li­nin, 50 mil­yar YTL’­nin üze­rin­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti.Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ca­hit Tur­han, mü­dür­lü­ğün so­rum­lu­lu­ğun­da­ki yol­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si, ge­liş­ti­ril­me­si için ya­tı­rım prog­ra­mın­da bu­lu­nan pro­je­le­rin top­lam be­de­li­nin, 50 mil­yar YTL’­nin üze­rin­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti. 3. Ulus­la­ra­ra­sı Pro­je Fi­nans­ma­nı Top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Tur­han, “Bu­gü­ne ka­dar har­ca­nan meb­lağ 22 mil­yar YTL. Önü­müz­de 28 mil­yar YTL’­lik bir iş hac­mi du­ru­yor. Biz bu­nu büt­çe im­kan­la­rıy­la sağ­lı­yo­ruz, ya­pı­yo­ru­z” de­di. Tur­han, Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le 23 adet oto­yol üze­rin­de­ki yol­cu­luk­la il­gi­li hiz­met te­sis­le­ri­nin ya­pı­mı, ba­kım ve iş­le­til­me­si­ni ger­çek­leş­tir­di­ği­ni de an­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT