BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Rusya’dan Türkiye’ye ortak yatırım çağrısı

Rusya’dan Türkiye’ye ortak yatırım çağrısı

TÜ­Sİ­AD In­ter­na­ti­onal ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len “Ta­ta­ris­tan ve Baş­kor­tos­tan Cum­hu­ri­yet­le­ri­’n­de Ya­tı­rım İm­kan­la­rı­” ko­nu­lu kon­fe­rans, Türk iş adam­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ta­mam­lan­dı.> Öz­can Genç İS­TAN­BUL TÜ­Sİ­AD In­ter­na­ti­onal ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len “Ta­ta­ris­tan ve Baş­kor­tos­tan Cum­hu­ri­yet­le­ri­’n­de Ya­tı­rım İm­kan­la­rı­” ko­nu­lu kon­fe­rans, Türk iş adam­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ta­mam­lan­dı. TÜ­Sİ­AD In­ter­na­ti­onal Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­si Muh­sin Men­gü­türk, TÜ­Sİ­AD’­ın 2009’da Rus­ya’da ofis aça­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Rus­ya pa­za­rı bi­ze bü­yük fır­sat­lar su­nu­yo­r” de­di. Baş­kor­tos­tan Cum­hu­ri­ye­ti Tür­ki­ye Tem­sil­ci­si Kan­şa­ubiy Mi­zi­ev de, “130 mil­let­ten in­san­la­rın ya­şa­dı­ğı ül­ke­miz, ge­liş­mek­te olan sa­na­yi­si ile 90 ül­ke­ye ma­ki­ne tec­hi­zat­la­rı ih­raç et­mek­te­dir. He­li­kop­ter ve uçak mo­tor­la­rı ih­ra­ca­tın­da çok güç­lü­yüz. Ya­kıt, kim­ya, kau­çuk, kürk, ke­res­te ka­ğıt, me­tal ürün­le­ri baş­ta ol­mak üze­re, çok sa­yı­da ih­raç ürü­nü­mü­zü Tür­ki­ye pa­za­rı­na sun­mak is­ti­yo­ruz. Baş­kor­tos­tan’­da Şi­şe­cam 120 mil­yon do­lar, Efes Pil­sen 100 mil­yon do­lar ya­tı­rım yap­tı. Rams­to­re ise ma­ğa­za­la­rı­nı ge­liş­tir­mek üze­re ça­lı­şı­yor. Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Med­ve­dev ise, KO­Bİ­’le­rin önü­nün açıl­ma­sı için emir ver­di­” de­di. Tür­ki­ye­’nin Mos­ko­va Baş­ti­ca­ret Mü­şa­vi­ri Bah­ri Can Ça­lı­cı­oğ­lu ise, Rus yet­ki­li­le­rin güm­rük­ler­de çı­kar­dı­ğı zor­luk­la­ra de­ği­ne­rek, “Güm­rük­ler­de bi­ze güç­lükler çı­kar­tı­lı­yo­r” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT