BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Spezzotti: Türkiye’nin kurtarma paketine ihtiyacı yok

Spezzotti: Türkiye’nin kurtarma paketine ihtiyacı yok

Tür­ki­ye­’de­ki ban­ka­la­rın mu­ha­fa­za­kâr ya­pı­ya sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­yen Unic­re­dit Ya­tı­rım Ban­ka­cı­lı­ğı Baş­ka­nı Spez­zot­ti, “Yar­dı­ma ih­ti­ya­cınız bu­lun­mu­yo­r” de­diTür­ki­ye­’de­ki ban­ka­la­rın mu­ha­fa­za­kâr ya­pı­ya sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­yen Unic­re­dit Ya­tı­rım Ban­ka­cı­lı­ğı Baş­ka­nı Spez­zot­ti, “Yar­dı­ma ih­ti­ya­cınız bu­lun­mu­yo­r” de­di > Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Glo­bal fi­nan­sal kri­zin Tür­ki­ye’de­ki ban­ka­la­rı et­ki­le­me­di­ği­ni söy­le­yen Unic­re­dit Gru­bu­nun Pi­ya­sa­lar ve Ya­tı­rım Ban­ka­cı­lı­ğı Baş­ka­nı Edo­ar­do Spez­zot­ti, “Tür­ki­ye’de ban­ka­cı­lık sek­tö­rü mu­ha­fa­za­kar ol­ma­sın­dan do­la­yı ol­duk­ça iyi du­rum­da. Fi­nan­sal yar­dım ve kay­nak pa­ke­ti­ne ih­ti­yaç duy­mu­yor” de­di. YA­TI­RIM­LAR DE­VAM EDE­CEK Unic­re­dit Gru­bu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 3. Ulus­la­ra­ra­sı Pro­je Fi­nans­ma­nı Top­lan­tı­sı son­ra­sı so­ru­la­rı­mı­zı ce­vap­lan­dı­ran Spez­zot­ti, Tür­ki­ye’de bü­yü­me­ye gö­re­ce­li ola­rak de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. 2008 yı­lın­da Ya­pı Kre­di’nin 162 ye­ni şu­be aç­tı­ğı­nı kay­de­den Spez­zot­ti, “Bu çok iyi bir bü­yü­me­ye işa­ret edi­yor. Ha­li ha­zır­da dik­kat­li dav­ra­na­ca­ğız. Bir ta­kım er­te­le­me­ler ol­sa da bü­yü­me­yi dur­dur­mu­yo­ruz. Ken­di ül­kem­de iş­çi çı­kar­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz, ama Tür­ki­ye’de bü­yü­ye­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu. TÜR­Kİ­YE H­L ÇOK CA­ZİP Tür­ki­ye’de ban­ka­cı­lık sis­te­mi­nin iyi du­rum­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Spez­zot­ti, “Ban­ka­la­rın bir­ço­ğu Ba­tı Av­ru­pa ban­ka­la­rın­dan iyi du­rum­da. Türk ban­ka­la­rı­nın mu­ha­fa­za­kar ve ka­pa­lı ya­pı­ya sa­hip olması ile kriz­de ken­di­le­ri­ni ko­ru­du. Tür­ki­ye’de ya­ban­cı­la­ra su­nu­lan var­lık­la­rın ka­li­te­si çok yük­sek ve ya­tı­rım­cı­lar için ca­zip. Tür­ki­ye’nin bu is­tik­ra­rı­na gü­ve­ni­yo­ruz” de­di. Dö­viz­de­ki dal­ga­lan­ma ile il­gi­li so­ru­muz üze­ri­ne Spez­zot­ti şun­la­rı söy­le­di: “Hed­ge fon­la­rı­nın dün­ya pi­ya­sa­la­rın­dan çe­kil­me­siy­le bu dal­ga­lan­ma söz ko­nu­su. 30 yıl­dır mes­lek ha­ya­tın­da böy­le bir du­rum gör­me­dim.” TÜRK BAN­KA­LA­RI ÇOK GÜÇ­LÜ Ar­ka­da­şı­mız Tü­lay Dur’un so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Unic­re­dit Gru­bu­nun Pi­ya­sa­lar ve Ya­tı­rım Ban­ka­cı­lı­ğı Baş­ka­nı Edo­ar­do Spez­zot­ti, Türk ban­ka­cı­lı­ğı­nın çok güç­lü ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ted­bir­ler i­şe ya­rar, şok­tan çı­ka­rız Dün­ya ça­pın­da alı­nan ted­bir­le­rin işe ya­ra­ya­cak gi­bi gö­zük­tü­ğü­nü be­lir­ten Unic­re­dit Gru­bu­nun Pi­ya­sa­lar ve Ya­tı­rım Ban­ka­cı­lı­ğı Baş­ka­nı Edo­ar­do Spez­zot­ti, “Bir şok ya­şa­dık ve bu şok­tan he­men çık­ma­mız ol­duk­ça zor. Gü­ven için za­man ge­re­ki­yor. Dün­ya, mer­kez ban­ka­la­rı­nın ve Av­ru­pa mer­kez ban­ka­sı­nın al­dı­ğı ka­ra­rlar­la to­par­la­na­cak. An­cak bu bi­raz za­man ala­cak. Bu za­man için­de kre­di kı­sıt­la­ma­la­rı de­vam ede­cek, atı­lan adım­lar iyi olur­sa bu za­man kı­sa­lır. To­par­lan­ma nok­ta­sı­na ge­li­ne­cek. Kriz bir kar­to­pu et­ki­si için­de. Bu çığ ha­li­ne dö­nüş­tü, şim­di­ye ka­dar du­rum kötü. An­cak bunun olum­lu­ya dö­ne­ce­ği­ni ve pi­ya­sa­lar­da gü­venin oluşacağına inanıyorum” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT