BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gaziosmanpaşa’da Roman vatandaşların barakaları yıkıldı

Gaziosmanpaşa’da Roman vatandaşların barakaları yıkıldı

Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si, ger­çek­leş­tir­di­ği şok bas­kın­la, Ro­man va­tan­daş­la­ra ait 87 ka­çak ba­ra­ka­yı yer­le bir et­tiKA­ÇAK YA­PI­LAŞ­MA­YA İZİN YOK Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si­ne bağ­lı ekip­ler ve Çe­vik Kuv­ve­tin ka­tıl­dı­ğı ope­ras­yon­da Ro­man va­tan­daş­la­ra ait 87 adet ba­ra­ka yı­kıl­dı. Yak­la­şık iki sa­at sü­ren ope­ras­yon­da bul­do­zer ve CSB’ler ma­ri­fe­tiy­le böl­ge ka­çak ya­pı­laş­ma­dan arın­dı­rıl­dı. > İSTANBUL - Bekir YENİAY Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si yak­la­şık 6 ay ön­ce yı­kım ger­çek­leş­tir­di­ği Yu­nus Em­re Ma­hal­le­si’nde yer alan ve Si­nop Bur­nu’nda ye­ni­den ha­re­ket­len­me­ye baş­la­yan ka­çak ya­pı­laş­ma gi­ri­şim­le­ri­ni şok bir bas­kın­la yer­le bir et­ti. Ope­ras­yon­da Ro­man va­tan­daş­la­ra ait üst­le­ri bran­da­lar­la ör­tü­lü 87 adet ba­ra­ka yı­kıl­dı. Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da da dö­nem dö­nem ka­mu ara­zi­si­ni iş­gal se­be­biy­le yı­kım ger­çek­leş­ti­ri­len ve son ola­rak 6 ay ön­ce böl­ge­de ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­la 60 ba­ra­ka­nın yı­kıl­dı­ğı ara­zi­de her­han­gi bir di­re­niş­le kar­şı­la­şıl­ma­dı. Yak­la­şık iki sa­at sü­ren ope­ras­yon­da bul­do­zer ve CSB’ler ma­ri­fe­tiy­le böl­ge ka­çak ya­pı­laş­ma­dan arın­dı­rıl­dı. Ope­ras­yo­na; Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si­ne bağ­lı Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü, Ula­şım Mü­dür­lü­ğü Ya­pı Kon­trol Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı ekip­ler ve Çe­vik Kuv­vet ka­tıl­dı. KAMU ARAZİSİ KORUNACAK Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Er­han Erol, tek­no­lo­ji­nin de yar­dı­mıy­la il­çe­nin ka­çak ya­pı­laş­ma­ya kar­şı sü­rek­li ta­ran­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “Gö­re­ve gel­di­ği­miz­den bu ya­na il­çe­de­ki hiç­bir ka­çak ya­pı­laş­ma­ya izin ver­me­dik. Bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­zı bir de­fa da­ha uya­rı­yo­rum, ka­mu ara­zi­le­ri­ne iş­ga­le yel­te­nen­ler kar­şı­la­rın­da bi­zi bu­la­cak­lar­dır. Yö­ne­tim an­la­yı­şı­mız ge­re­ği il­çe­miz­de hiç­bir ka­çak ya­pı­laş­ma­ya göz yu­ma­ma­yız. Bu ya­sa dı­şı ey­le­me gi­ri­şe­cek olan­lar çok iyi bil­me­li­dir ki, bu mak­sat­la­rı­na hiç­bir za­man ula­şa­ma­ya­cak­lar­dır. İl­çe­miz­de esas olan ka­mu men­fa­ati­dir. Uma­rım her se­ne böy­le bir ya­pı­laş­ma­yı de­ne­yen böl­ge­de­ki Ro­man va­tan­daş­la­rı­mız bir de­fa da­ha bu ya­sa dı­şı ey­le­me gi­riş­mez­ler” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT