BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Avcılar Devlet Hastanesi’nin açılışını belediye engelliyor!’

‘Avcılar Devlet Hastanesi’nin açılışını belediye engelliyor!’

Dr. M. Bilgiç, tüm teçhizatları alınan ve kadrosu atanan Avcılar Devlet Hastanesi’nin açılışının Avcılar Belediyesi tarafından engellendiğini iddia etti> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL AK Par­ti Av­cı­lar İl­çe Baş­ka­nı Dr. M.Gür­han Bil­giç her ih­ti­ya­cı ta­mam­lan­mış olan Av­cı­lar Dev­let Has­ta­ne­si’nin açı­lı­şı­nın CHP’li Av­cı­lar Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan en­gel­len­di­ği­ni id­di­a et­ti. Ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Dr. M. Bil­giç, “Uzun sü­re­dir pek çok spe­kü­las­yo­na rağ­men Av­cı­lar Dev­let Has­ta­ne­si in­şa edil­di. Tüm teç­hi­zat­la­rı alın­dı, kad­ro­su atan­dı. An­cak has­ta­ne­nin ya­nın­da Av­cı­lar Dev­let Has­ta­ne­si’nin bah­çe­si olan bir so­kak var. Ni­san ayın­da İl Ba­yın­dır­lık Mü­dür­lü­ğü, has­ta­ne­nin ge­çi­ci ka­bu­lü­nü yap­mak için Av­cı­lar Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’na bu so­ka­ğın has­ta­ne için­de ka­lan bö­lü­mü­nün has­ta­ne­ye da­hil edil­me­si için mec­lis ka­ra­rı alın­ma­sı­nı is­te­di. An­cak be­le­di­ye bu­nu ka­bul et­me­di. Bu du­rum­da Ba­yın­dır­lık Mü­dür­lü­ğü has­ta­ne­nin açıl­ma­sı­na izin ve­re­mi­yor. CHP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı, hal­kı­mı­zın en önem­li ana­ya­sal hak­kını elin­den al­mak is­ti­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT