BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İstanbul’a 500 adet çiçek kabini konulacak

İstanbul’a 500 adet çiçek kabini konulacak

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, so­kak­ta­ki çi­çek sa­tı­cı­la­rı­nın kul­la­nı­mı ama­cıy­la 500 adet ka­bi­nin ken­tin çe­şit­li nok­ta­la­rı­na ko­nu­la­ca­ğı­nı bil­dir­di.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, so­kak­ta­ki çi­çek sa­tı­cı­la­rı­nın kul­la­nı­mı ama­cıy­la 500 adet ka­bi­nin ken­tin çe­şit­li nok­ta­la­rı­na ko­nu­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. Sa­raç­ha­ne’de­ki Baş­kan­lık Sa­ra­yı’nda ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Top­baş, so­kak­lar­da­ki çi­çek­çi­le­rin mağ­dur edil­me­me­si üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu­nu ifa­de et­ti. 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti İs­tan­bul’un da­ha kon­sep­ti be­lir­len­miş, ni­te­lik­li, dış şart­lar­dan arın­dı­rıl­mış, kli­ma­lı bir ta­sa­rım plan­lan­dı­ğı­nı an­la­tan Top­baş, pro­je­nin, Av­ru­pa’da­ki ör­nek­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi bel­li nok­ta­la­ra ko­nul­mak su­re­tiy­le uy­gu­la­na­ca­ğı­nı kay­det­ti. Top­baş, ka­bin ma­li­yet­le­ri­nin sa­tı­cı­la­ra yük­len­me­ye­ce­ği­ni, ki­ra be­del­le­ri­nin çok dü­şük tu­tu­la­ca­ğı­nı, çok cü­zi üc­ret­ler alı­na­ca­ğı­nı bil­di­re­rek, ağır­lık­lı ola­rak Ro­man va­tan­daş­la­rın il­gi­len­di­ği çi­çek­le­rin, Tak­sim’de­ki sa­tış­la­rı­nın çok şık ol­du­ğu­nu, ken­te bir renk ge­tir­di­ği­ni an­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT