BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Terör için önlemler

Terör için önlemler

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si için Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’nın aç­tı­ğı da­va­nın ka­ra­rı­nı ver­me­si üze­rin­den ay­lar geç­ti. Ge­rek­çe­si­ni ise her an bek­li­yo­ruz. Üze­rin­de epey ko­nu­şu­la­cak­tır.Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si için Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı­’nın aç­tı­ğı da­va­nın ka­ra­rı­nı ver­me­si üze­rin­den ay­lar geç­ti. Ge­rek­çe­si­ni ise her an bek­li­yo­ruz. Üze­rin­de epey ko­nu­şu­la­cak­tır. Ana­ya­sa­mız gi­bi dev­let me­ka­niz­ma­mız da, yer yer es­ki­miş, yıp­ran­mış­tır. Za­ma­nın­da ıs­lah ede­me­mi­şiz. Zi­ra re­form­lar­dan hiç hoş­lan­ma­yız. Hat­ta nef­ret ede­riz di­ye­bi­li­rim. Alış­kan­lık­la­rı­mı­zın esi­ri­yiz. Za­ma­nın­da ye­ni­le­şe­me­di­ği­miz için uğ­ra­dı­ğı­mız za­rar­la­rın had­di he­sa­bı yok­tur. Bu za­rar­lar bi­ze vız gel­miş, hep­si­ni gö­ze al­mış, an­cak re­form de­nen ha­re­ke­te ısı­na­ma­mı­şız­dır. Gü­nü­müz­den bah­set­me­di­ği­mi sa­yın oku­yu­cu­la­rım el­bet­te an­la­dı­lar. Asır­lar­dan be­ri böy­le­yiz. De­vam edi­yo­ruz. Son Mil­lî Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da, te­rör­le mü­ca­de­le­de si­vil oto­ri­te­ye ağır­lık ve­ren ka­rar­lar alın­dı. Bir İç Gü­ven­lik Ge­nel Sek­re­ter­li­ği (ve­ya müs­te­şar­lı­ğı) ve bu­na bağ­lı İç Gü­ven­lik Yük­sek Ku­ru­lu ku­ru­la­cak. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ise müs­te­şar­lık ola­cak. Tan­zi­mat dö­ne­min­de im­pa­ra­tor­lu­ğu­muz­da zâ­bı­ta ne­zâ­re­ti (ba­kan­lı­ğı) de­nen po­lis, doğ­ru­dan sa­dâ­ret de­nen baş­ba­kan­lı­ğa bağ­lı idi. 1908 Meş­ru­ti­ye­ti­’n­de em­ni­yet mü­dî­riy­yet-i umû­mî­li­ği adı­nı alıp dâ­hi­li­ye ne­zâ­re­ti­ne (içiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­na) bağ­lan­dı. Cum­hu­ri­yet re­ji­mi bu sta­tü­yü ko­ru­du. Te­rö­re ait ko­nu­lar­da ko­or­di­na­tör­lük gö­re­vi­ni ya­pa­cak İçiş­le­ri Ba­ka­nı­’na baş­ba­kan yar­dım­cı­sı sı­fa­tı ve­ri­le­cek. Bu vur­gu­la­ma ko­nu­şul­ma­ya de­ğer. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı da­ha az mı önem­li? gi­bi so­ru­lar do­ğu­rur. Her ba­kan za­ten baş­ba­ka­nın yar­dım­cı­sı­dır. Te­rö­rü et­ki­siz hâ­le ge­tir­mek, sa­vaş ha­riç, bir dev­le­tin en ha­ya­tî ve âcil me­se­le­si­dir. Mut­la­ka ka­za­nıl­ma­sı ge­re­kir. Hu­zur­suz dev­let, yıp­ra­nır ve ge­liş­me hı­zın­dan mah­rum ka­lır. Te­rör ko­nu­sun­da ek­si­ği­miz var­sa -ki böy­le de­ni­yor- te­lâ­fi­si şart­tır. Elin­de si­lâh da­ğa çı­kan, be­lin­de bom­ba şeh­re inen ki­şi, der­hal yok edi­lir. Bü­tün dün­ya­da böy­le­dir. Ama te­rö­rü ku­rut­mak için, kay­nak­la­rı­na in­mek lâ­zım. PKK te­rö­rü­nün kay­na­ğı Kürt me­se­le­si­dir. Kürt me­se­le­si çö­züm­len­mez­se, PKK or­ta­dan kal­kar, der­di­miz sü­rüp gi­der.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT