BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Örümcek kuşu yedi

Örümcek kuşu yedi

Hiç örüm­cek ko­ca­man bir ku­şu yi­ye­bi­lir mi di­ye dü­şün­dü­nüz mü? Ke­sin­lik­le ha­yır di­yor­sa­nız Avus­tral­ya’da çe­ki­len bu fo­toğ­raf fik­ri­ni­zi de­ğiş­ti­re­cek. Dev örüm­cek, ku­şu ağ­la­rı­nın ara­sı­na al­mış ve ye­me­ye baş­lı­yor.Hiç örüm­cek ko­ca­man bir ku­şu yi­ye­bi­lir mi di­ye dü­şün­dü­nüz mü? Ke­sin­lik­le ha­yır di­yor­sa­nız Avus­tral­ya’da çe­ki­len bu fo­toğ­raf fik­ri­ni­zi de­ğiş­ti­re­cek. Dev örüm­cek, ku­şu ağ­la­rı­nın ara­sı­na al­mış ve ye­me­ye baş­lı­yor. Avus­tral­ya sü­rün­gen par­kı yet­ki­li­le­ri de bu gö­rün­tü kar­şı­sın­da en az iz­le­yi­ci­ler ka­dar şa­şı­rı­yor. Park yö­ne­ti­ci­si Jo­el Sha­kes­pe­are, Gol­den Orb Wea­ver adı ve­ri­len ve elin­den da­ha bü­yük olan bu örüm­ce­ğin ku­şu na­sıl ye­di­ği­ne de­ğil na­sıl ya­ka­la­ya­bil­di­ği­ne ina­na­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Çün­kü ge­nel­lik­le bö­cek­ler­le bes­le­nen bu örümceğin avı­nı ya­ka­la­dık­tan son­ra yi­ye­bil­me­si çok da zor bir iş de­ğil. Sha­kes­pe­are’e gö­re örüm­cek ku­şu muh­te­me­len ha­va­da uçar­ken ya­ka­la­mış ve ye­me­den ön­ce de uyuş­tu­ra­rak et­ki­siz ha­le ge­tir­miş.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT