BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Geleceğin yıldız ili BALIKESİR

Geleceğin yıldız ili BALIKESİR

Baş­ba­kan­lık Ba­sın-Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Ba­lı­ke­sir Va­li­li­ği ve Ba­lı­ke­sir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nin iş bir­li­ğiy­le Ba­lı­ke­sir’de dü­zen­le­nen Ye­rel Med­ya Eği­tim Se­mi­ne­ri, bu ili­mi­zin ne bü­yük po­tan­si­yel­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu bir de­fa da­ha gör­me­mi­zi sağ­la­dı. Ba­lı­ke­sir’in ya­nı sı­ra Bi­le­cik, Kü­tah­ya, Uşak, Ya­lo­va, Ma­ni­sa ve Ça­nak­ka­le il­le­rin­den bir­çok mes­lek­ta­şı­mız bu se­mi­ne­re ka­tıl­dı.Baş­ba­kan­lık Ba­sın-Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Ba­lı­ke­sir Va­li­li­ği ve Ba­lı­ke­sir Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nin iş bir­li­ğiy­le Ba­lı­ke­sir’de dü­zen­le­nen Ye­rel Med­ya Eği­tim Se­mi­ne­ri, bu ili­mi­zin ne bü­yük po­tan­si­yel­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu bir de­fa da­ha gör­me­mi­zi sağ­la­dı. Ba­lı­ke­sir’in ya­nı sı­ra Bi­le­cik, Kü­tah­ya, Uşak, Ya­lo­va, Ma­ni­sa ve Ça­nak­ka­le il­le­rin­den bir­çok mes­lek­ta­şı­mız bu se­mi­ne­re ka­tıl­dı. Da­ha ön­ce de de­ği­şik il­ler­de ter­tip edi­len se­mi­ner­ler­le, ba­sın men­sup­la­rı­na mes­lek içi eği­tim ve­ri­li­yor, ga­ze­te­ci­le­rin ta­nış­ma­sı, kay­naş­ma­sı sağ­la­nı­yor. Ba­zı mes­lek­taş­la­rım­la ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı­ğım bu se­mi­ner­de de Ana­do­lu’da­ki çi­le­keş mes­lek­taş­la­rı­mız­la ta­nış­ma fır­sa­tı bul­duk, bil­gi alış­ve­ri­şin­de bu­lun­duk, ne zor şart­lar al­tın­da ça­lış­tık­la­rı­na bir de­fa da­ha şa­hit ol­duk. Baş­ta Ba­lı­ke­sir Va­li­si Se­la­hat­tin Ha­ti­poğ­lu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sab­ri Uğur ol­mak üze­re, bü­tün Ba­lı­ke­sir­li­le­rin sı­cak mi­sa­fir­per­ver­lik­le­ri­ni gör­dük. Ana­do­lu ba­sı­nı­nın sı­kın­tı­la­rıy­la ya­kın­dan il­gi­le­nen ve o ar­ka­daş­la­rı­mı­zın mes­lek içi eği­tim­le­ri için bü­yük gay­ret gös­te­ren Baş­ba­kan­lık Ba­sın-Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dü­rü Sa­lih Me­lek ve eki­bi, bu se­mi­ner­de de bü­yük gay­ret gös­ter­di­ler; her tür­lü sı­kın­tı­la­rı için Ana­do­lu ba­sı­nı­nın ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı bir de­fa da­ha be­lirt­ti­ler. Os­man­lı Bey­li­ği’ne ilk il­ti­hak eden, Os­man­lı Dev­le­ti­nin ve Cum­hu­ri­yet’in ku­rul­ma­sın­da çok bü­yük pa­ya sa­hip olan, Ku­va-yı Mil­li­ye Ha­re­ke­ti­nin baş­la­dı­ğı; Za­ğa­nos Pa­şa’nın, Fat­ma Sul­tan’ın, Ay­şe Ba­cı’nın, Ça­nak­ka­le Ga­zi­si Se­yit On­ba­şı’nın, Kurt­de­re­li Meh­met Peh­li­van’ın, Bir­gi­vi Haz­ret­le­ri’nin, Ömer Sey­fet­tin’in ve da­ha ni­ce meş­hur in­sa­nın ya­şa­dı­ğı il... İlk tu­rizm ha­re­ke­ti­nin baş­la­dı­ğı, ter­mal kay­nak­la­rı ba­kı­mın­dan be­şin­ci, iki de­ni­ze 300 ki­lo­met­re kı­yı­sı olan, en çok ada­sı bu­lu­nan; zey­tin ve zey­tin­ya­ğı üre­ti­mi, mey­ve­si ve seb­ze­si bol, folk­lo­ru, ta­ri­hi eser­le­ri ve eko­no­mi­si ile zen­gin bir il Ba­lı­ke­sir... Bur­sa, İz­mir gi­bi il­le­rin göl­ge­sin­de kal­dı­ğı için ye­te­rin­ce fark ede­me­di­ği­miz Ba­lı­ke­sir’in zen­gin­lik­le­ri, gü­zel­lik­le­ri an­la­tıl­mak­la bit­mez. Ed­re­mit Ak­çay, Ay­va­lık gi­bi il­çe­le­ri de gör­dük. Ta­bi­at ve gü­zel­lik­ler muh­te­şem. Yem­ye­şil ara­zi­ler, dağ­lar, bah­çe­ler ve en çok da zey­tin­lik­ler... Efe­le­rin to­run­la­rı ka­rın­ca gi­bi ça­lı­şı­yor. Yol bo­yun­ca be­lir­li yer­ler­de ser­gi­len­miş. Ta­dı­na ve ren­gi­ne do­yul­maz ka­vun­lar, man­da­li­na­lar, el­ma­lar ve di­ğer seb­ze mey­ve­ler... En çok da zey­tin; her çe­şit sof­ra­lık­lar ve her bi­ri âde­ta sa­nat ese­ri olan am­ba­laj­lar­da bu­lu­nan zey­tin­yağ­la­rı... Zey­tin ve zey­tin­yağ­cı­lı­ğı ye­ni­den keş­fe­di­li­yor ve gün­den gü­ne ge­li­şi­yor... Ege kı­yı­sın­da bu­lu­nan Ak­çay, Ay­va­lık ve di­ğer yer­le­rin gü­zel­li­ği­ni an­lat­ma­ya ge­rek yok sa­nı­rım. Her bi­ri bi­rer in­ci gi­bi. Keş­fe­dil­me­yi, po­tan­si­yel­le­ri­nin ye­te­rin­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ni, eko­no­mi­ye kat­kı­ya dö­nüş­me­yi bek­li­yor hep­si. He­men bir adım öte­de bu­lu­nan Yu­na­nis­tan’a ait Mi­dil­li Ada­sı ise bir bu­ruk­luk ve­ri­yor; “bu ka­dar ya­kın­da­ki bir ada na­sıl ve­ril­miş” di­ye sor­ma­dan ede­mi­yor­su­nuz... Ba­lı­ke­sir; ba­lı, mi­sa­fir­per­ver­li­ği, ta­rı­mı, sa­na­yi­i, tu­riz­mi, kap­lı­ca­sı, ta­ri­hî ve di­ğer gü­zel­lik­le­ri ke­sir (çok) bir ili­miz, da­ha faz­la na­sıl an­la­tı­lır ki; gi­dip gör­mek ge­rek... >> Or­tak a­kıl iş­ba­şın­da... Ba­lı­ke­sir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sab­ri Uğur, sı­ra dı­şı bir baş­kan. Bil­di­ği­miz be­le­di­ye baş­ka­nı pro­fi­li­ne hiç uy­mu­yor. Mil­let kız­sa bi­le bil­dik­le­ri­ni an­lat­mak­tan, dob­ra dob­ra ko­nuş­mak­tan, ger­çek­le­ri in­san­la­rın yü­zü­ne hay­kır­mak­tan çe­kin­mi­yor. Po­pü­list po­li­ti­ka­la­ra sap­mı­yor, göz bo­ya­mak­la va­kit ge­çir­mi­yor... Son 4 bu­çuk yıl için­de şeh­rin bü­tün alt­ya­pı­sı ye­ni­len­miş. Su ve ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­le­ri tü­müy­le de­ğiş­ti­ril­miş, şe­be­ke ka­çak­la­rı ne­re­dey­se sı­fır nok­ta­sı­na in­di­ril­miş. Şe­hir­de­ki ko­nut ve iş yer­le­ri­nin %85’inin ka­pı­sı­na do­ğal gaz gö­tü­rül­müş. Üs­te­lik tek ku­ruş borç ya da des­tek al­ma­dan, sa­de­ce ken­di öz kay­nak­la­rıy­la... Yol­lar ve çev­re dü­zen­le­me­si için de gö­rül­me­dik şe­kil­de gay­ret gös­te­ri­li­yor. Ge­cik­me­sin di­ye, Ka­ra­yol­la­rı’nın so­rum­lu­lu­ğun­da olan ba­zı yol ve kav­şak­la­rı da be­le­di­ye ya­pı­yor. Ba­lı­ke­sir’de e-Be­le­di­ye alt­ya­pı­sı bü­yük öl­çü­de ta­mam­lan­mış. Su fa­tu­ra­la­rı­nın ya­rı­sı­na ya­kı­nı in­ter­net üze­rin­den abo­ne­le­re ulaş­tı­rı­lı­yor, in­ter­net üze­rin­den tah­sil edi­li­yor. Be­le­di­ye­nin bü­tün iş ve iş­lem­le­ri ta­ma­men elek­tro­nik or­tam­da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor, ka­ğıt-ka­lem ola­yı ne­re­dey­se bi­ti­ril­miş... Bu ya­pı­lan­lar fark edil­miş ki, araş­tır­ma­la­ra gö­re her ko­nu­da yüz­de 70’lik bir halk des­te­ği­ni ar­ka­sı­na al­mış... Bü­tün po­li­ti­ka­cı­la­rın Ba­lı­ke­sir’den öğ­re­ne­cek­le­ri çok ders var an­la­şı­lan...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT